ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinantarii proiectului  “Reabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala nr.1

 

                  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                    intrunit in sedinta  extraordinara in data de 18.01.2018 

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.924/11.01.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.996/11.01.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”,”c”si “f” precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

       Art. 1 Se aprobă  cofinantarea  proiectuluiReabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala nr.1  cu suma de 104.016,00 lei cu TVA .

       Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia   economica si Serviciul DLMP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

18.01.2018

Nr.7