ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind  aprobarea  preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

 

        Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                intrunit in sedinta  ordinara in data de 28.03.2018

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.8037/22.03.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.8038/22.03.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu modificarile si completarile ulterioare;Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei, conform anexelor nr.1 si 2.

          Art.2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                              IOJA  CEZAR

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

28.03.2018

Nr.70

 

 

 

 

 

 

 

Anexa NR.1 la HCL nr.70/28.03.2018

 

 

Partida constituită pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Vatra Dornei pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto)

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Pretul propus de pornire la licitaţie  lei/mc

1.

O.S  Vatra Dornei

10067

1282269

I

108 C

326

AccI

50 lei/mc

TOTAL

 

326

 

 

 

Nota : Masa lemnoasă rezultată din partida 10067 (1282269) va fi valorificată  astfel:

-lemnul de lucru va fi valorificat prin licitaţie din platforma primară la preţul de 360 lei/mc (molid, brad,fag);

  - lemn de celulova fi valorificat prin licitaţie din platforma primară la preţul de 180 lei/mc (molid, brad,fag);

- lemnul de foc va fi ridicat şi transportat pentru unităţile subordonate Primăriei Municipiului Vatra Dornei -Centrala Termică pe Deşeuri de Lemn preţul propus fiind de 105 lei/mc.

 

 

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

              IOJA CEZAR

 

 

      Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa NR.2 la HCL nr.70 /28.03.2018

 

 

Partida constituită pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Vatra Dornei pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto)

 

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Pretul propus de pornire la licitaţie  lei/mc

1.

O.S  Vatra Dornei

10068

1311877

I

67A,68A,

69A,73A

552

Acc I

50 lei/mc

TOTAL

 

552

 

 

Nota:

Masa lemnoasă rezultată din partida 10068 (1311877) va fi valorificată  astfel:

-lemnul de lucru va fi valorificat prin licitaţie din platforma primară la preţul de 380 lei/mc (molid, brad,fag);

  - lemn de celulova fi valorificat prin licitaţie din platforma primară la preţul de 200 lei/mc (molid, brad,fag);

- lemnul de foc va fi ridicat şi transportat pentru unităţile subordonate Primăriei Municipiului Vatra Dornei -Centrala Termică pe Deşeuri de Lemn preţul propus fiind de 105 lei/mc.

      PRESEDINTE DE SEDINTA

              IOJA CEZAR

 

 

      Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile