ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect  a obiectivului de investitii  « Constructia si echiparea infrastructurii educationale a unui corp de cladire nou al Liceului tehnologic « Vasile Deac » din Vatra Dornei, judetul Suceava« realizat prin  Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,Obiectiv specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii Apel de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/7Regiuni”

 

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                         intrunit in sedinta  ordinara in data de 28.03.2018

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.8043/22.03.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.8044/22.03.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Avand in vedere Programul Operaţional Regional 2014-2020, condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/7Regiuni, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.2 creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii;

           In conformitate cu prevederile art.44, art.45, art.46 si art.47 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.291 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

          În temeiul art. 36, al.(2), lit.b, art. 36 alin. (4),lit. b si art 45,alin.(1) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE

 

       Art 1. Se aprobă proiectul „Constructia si echiparea infrastructurii educationale a unui corp de cladire nou al Liceului tehnologic « Vasile Deac » din Vatra Dornei, judetul Suceava” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.2, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/7Regiuni;

     Art 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Constructia si echiparea infrastructurii educationale a unui corp de cladire nou al Liceului tehnologic « Vasile Deac » din Vatra Dornei, judetul Suceava”, în cuantum de 4.419.978,70 lei (inclusiv TVA);

      Art 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT:Municipiul Vatra Dornei , reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 88.399,58 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Constructia si echiparea infrastructurii educationale a unui corp de cladire nou al Liceului tehnologic « Vasile Deac » din Vatra Dornei, judetul Suceava”;

      Art 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Constructia si echiparea infrastructurii educationale a unui corp de cladire nou al Liceului tehnologic « Vasile Deac » din Vatra Dornei, judetul Suceava”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al UAT Municipiul Vatra Dornei.

      Art 5. Proiectul „Constructia si echiparea infrastructurii educationale a unui corp de cladire nou al Liceului tehnologic « Vasile Deac » din Vatra Dornei, judetul Suceava”, se incadreaza in urmatoarele strategii relevante:Strategia Europa 2020;Strategia Nationala pentru Infrastructura de Educatie; Strategia Nationala privind Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii; Strategia Nationala pentru Educatia tertiara; Strategia Nationala privind invatarea pe tot parcursul vietii; Strategia Nationala de Competitivitate,; Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare, Inovare;Strategia Nationala pentru Promovarea Incluziunii Sociale si Combaterea Saraciei;Strategia privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor si Planurile de Dezvoltare Regionala 2014-2020.

      Art.6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

      Art 7.  Se împuternicește Primarul Ilie Bonches, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Vatra Dornei.

      Art 8Primarul, prin Serviciul DLMP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                 IOJA  CEZAR

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

28.03.2018

Nr.72