ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru  o perioada de 4 ani incepand cu anul 2018 pentru cladiri si scutirea de la plata impozitului pentru terenurile aferente acestora afectate de  inundatii, pentru anul 2018,  pentru Seserman Petronela,

 

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                         intrunit in sedinta  ordinara in data de 28.03.2018

 

Având în vedere expunerea de motive nr.8049/22.03.2018 a primarului municipiului Vatra Dornei, raportul nr.8050/22.03.2018 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.456 alin.(2) lit.(i) precum si art.463 alin.(3) lit.”g” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.HCL nr.81/30.03.2017;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 3 coroborat cu prevedeile art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se  aproba scutirea de la plata impozitului  pentru cladirile afectate de inundatii,  situate in Municipiul Vatra Dornei,  pentru o perioada de 4 ani incepand cu anul 2018 si  scutirea de la plata impozitului pentru terenurile aferente cladirilor afectate de inundatii,  pentru anul 2018 , pentru Seserman Petronela.

        Art.2  Primarul, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

28.03.2018

Nr.74