ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind insusirea raportului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Extindere Centru Comercial – amplasament str.22 Decembrie, f.n.,CF 37708,CF35423,35439, Beneficiar-SC REGNAFOR SA SI SC MAVIPROD SRL

 

                          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                         intrunit in sedinta  ordinara in data de 28.03.2018

 

 Avānd īn vedere expunerea de motive nr. 8055/22.03.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 8056/22.03.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Tinand seama de faptul ca documentatia PUZ se afla in curs de elaborare, iar conform prevederilor art.4, art.7 si art.8 al Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism si HCL nr.74/2017  privind aprobarea Regulamentului local privind implicarea (informarea şi consultarea) publicului īn etapele de elaborare sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

In conformitate cu  art.36, alin.2, lit.c si alin.5 lit.”c” si art. 45, alin.1,  din Legea  nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

H O T A R A S T E:

 

Art.l Se  insuseste Raportul de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Extindere Centru Comercial – amplasament str.22 Decembrie, f.n.,CF 37708,CF35423,35439, Beneficiar-SC REGNAFOR SA SI SC MAVIPROD SRL, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul de Urbanism, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

28.03.2018

Nr.76