ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei necesare delegării gestiunii a serviciului de iluminat public in Vatra Dornei

 

                          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                         intrunit in sedinta  ordinara in data de 28.03.2018

 

 Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luānd īn considerare:

             Prevederile art. 3 alin. 1, art. 8 alin. 1 si 2, lit. a, d din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice, actualizată;

         Avānd īn vedere prevederile Legii nr. 230/2006 actualizată, privind serviciul de iluminat public;

        Īn conformitate cu Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

        Potrivit prevederilor Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice si servicii īn Romānia, aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1517/27.05.2009 si Ordinul ANRMAP nr. 9574/16.07.2009, publicat īn Monitorul Oficial nr. 512/27.07.2009;

          Īn temeiul prevederilor art.36, alin 2, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată si actualizată;

In conformitate cu  art.36, alin.2, lit.c si alin.5 lit.”c” si art. 45, alin.1,art.115 alin.1 lit.(b)  din Legea  nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

H O T A R A S T E:

 

           Art.l.Se aprobă delegarea gestiunii a serviciului de iluminat public īn Municipiul Vatra Dornei, către un operator licentiat, selectat prin licitatie publica, pentru o perioada de 5 ani.

          Art.2. Se aprobă studiul de oportunitate, caietul de sarcini si regulamentul de organizare al Serviciului de iluminat public in Municipiul Vatra Dornei, conform anexelor nr.1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

        Art.3. Primarul municipiului, prin Serviciul de Urbanism, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului     

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

28.03.2018

Nr.77