ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind  aprobarea  preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                    intrunit in sedinta  extraordinara in data de 18.01.2018 

 

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu modificarile si completarile ulterioare;Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.1 si 2.

          Art.2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

18.01.2018

Nr.8

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la HCL nr.____

Partidă constituită pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Vatra Dornei (arbori cursă, volum de masă lemnoasa ce urmează a fi valorificat prin licitaţie din platforma primară (în faza“drum auto”)

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Val.calc conf preţului de referinţă lei/mc

Total cheltuieli de exploatare

lei/mc

Pretul propus de pornire la licitaţie din platforma primară lei/mc

 

1.

O.S Vatra Dornei

 

10058

 

I

 

73A

 

6

-lemn rotund pt. industrializare

 

249,74

 

49,78

 

280

 

 

 

 

 

 

1

-lemn de foc

72,85

 

49,78

105

 

TOTAL

 

7

 

 

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

         

      Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la HCL nr.____

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Dorna Candrenilor pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto)

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Antecalculaţie de preţ pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) lei/mc

Pretul propus de pornire la licitaţie lei/mc

1.

O.S  Dorna Candrenilor

6066

1187202

I

205B,210A,210B

72

Acc I

 

60 lei/mc

 

55 lei/mc

2.

O.S Dorna Candrenilor

6067

1190326

I

211A,B;212A,B;213A,C;214B

424

 

Acc I

 

60 lei/mc

 

55 lei/mc

3.

O.S Dorna Candrenilor

6068

1190330

I

84A,90B,91A,92A,92B

92

 

Acc I

 

60 lei/mc

 

55 lei/mc

4.

O.S Dorna Candrenilor

6069

1187152

I

215A,215B,215F,215H

252

 

Acc I

 

60 lei/mc

 

55 lei/mc

5.

O.S Dorna Candrenilor

6070

1217690

I

23B,39A,40B,41A,42A

469

 

Acc I

 

56 lei/mc

 

53 lei/mc

6.

O.S Dorna Candrenilor

6079

1185905

I

24B

9

 

Acc II

 

60 lei/mc

 

55 lei/mc

7.

O.S Dorna Candrenilor

6081

1185880

I

22B,22C,24A,27A

709

 

Acc I

 

58 lei/mc

 

55 lei/mc

8.

O.S Dorna Candrenilor

6102

1246244

I

39A,

40B,41A,

42A

254

 

Acc I

 

57 lei/mc

 

53 lei/mc

9.

O.S Dorna Candrenilor

6093

1216710

I

27D,

42B

648

 

Sec

 

68 lei/mc

 

66 lei/mc

TOTAL

 

2929

 

Nota: Masa lemnoasă rezultată din partizile 6066, 6067,6068,6069,6070,6079,6081,6102 şi 6093 va fi valorificată astfel:

-       lemnul de lucru va fi valorificat prin licitaţie din platforma primară la preţul de 360 lei/mc (molid, brad,fag)

  - lemn de celulova fi valorificat prin licitaţie din platforma primară la preţul de 180 lei/mc (molid, brad,fag).

- lemnul de foc va fi ridicat şi transportat pentru unităţile subordonate Primăriei Municipiului Vatra Dornei -Centrala Termică pe Deşeuri de Lemn preţul propus fiind de 105 lei/mc.

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                                      CHIRUTA VASILE

         

      Contrasemneaza,

                                       Secretarul municipiului    

                                                  Turcu Vasile