ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

Privind actualizarea anexei la HCL nr.268/06.11.2017 privind “aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Reabilitarea sectiei de obstetrica ginecologie a Spitalului Municipal Vatra Dornei”

 

                       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                          intrunit in sedinta  de indata in data de 17.04.2018

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.9996/16.04.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.9997/16.04.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   Solicitarea de clarificari nr.7717/11.04.2018 a ADR NORD EST Piatra Neamt;

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 3 – Axa prioritară 3:Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice.

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

           Art 1. Se aproba actualizarea anexei la HCL nr.268/06.11.2017 privind “aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Reabilitarea sectiei de obstetrica ginecologie a Spitalului Municipal Vatra Dornei”, conform anexei la prezenta hotarare.

         Art 2. Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

17.04.2018

Nr.80

 MUNICIPIUL VATRA DORNEI                                                                        Anexa nr.1

 

la H.C.L. nr.80/17.04.2018

 

 

 

 

Descrierea investiţiei și prezentarea Indicatorilor tehnico-economici

REABILITAREA SECTIEI DE OBSTRETICA GINECOLOGIE A SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI"

 

 

 

Obiectivul general al proiectului REABILITAREA SECTIEI DE OBSTRETICA GINECOLOGIE A SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI este reprezentat de reabilitarea termica a clădirii , în scopul creșterii eficientei energetice a acesteia, precum și a reducerii costurilor de întreținere a clădirii, creând în același timp condiții de confort specifice nivelului Uniunii Europene.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1                    Creșterea consumului anual de energie finala din surse regenerabile a clădirii SECTIEI DE OBSTRETICA GINECOLOGIE din Municipiul VATRA DORNEI, de la 0% la 53,69% din totalul energiei utilizate (surse regenerabile+surse neregenerabile,) prin instalarea unor pompe de caldura aer- apa, panouri termice si panouri fotovoltaice, contribuind la necesarul total de energie termica utilizata la funcționarea instituției.

2                    Reducerea consumului anual specific de energie primara din surse neregenerabile, de la 526,08kWh/m2/an, la 188,57 kWh/m2/an, realizat ca urmare a lucrărilor de reabilitare termica a clădirii, a lucrărilor de reabilitare termica a sistemului de încălzire si prin instalarea unor pompe de caldura aer- apa, panouri termice si panouri fotovoltaice.

3                    Diminuarea emisiei de CO2 a clădirii SECTIEI DE OBSTRETICA GINECOLOGIE din Municipiul VATRA DORNEI, de la 101.24 kg/m2/an, la 26.11 kg/m2/an, prin reabilitarea termica a clădirii, și utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, pompa de caldura,panouri termice, panouri fotovoltaice etc.)

 

Situaţia existentă a obiectivului de investiţii

Cladirea unde este amplasata sectia de obstretica ginecologie a fost contruita in anii 1903-1904 fiind data in exploatare la finele anului 1904 sub numele de “Franz Joseph I Kurhaus” cu destinatia initiala de cazare sub denumirea de Casa de Odihna si Tratament pentru cadrele militare si functionari publici. In anul 1946 se schimba destinatia cladirii in spital. Actualmente destinatia acestuia este de spital sectia de obstretica ginecologie.

Cladirea are regimul de inaltime D+P+2E si este din zidarie portanta din caramida plina presata. Peretii si fundatiile sunt din zidarie plina presata; planseul la demisol este din bolti din caramida pe profile metalice iar peste celelalte nivele este din lemn. Acoperisul este tip sarpanta din lemn iar invelitoarea este din tigla metalica.

Incălzirea imobilului este asigurată de la centrala termică a orasului iar în interiorul clădirii sunt montate radiatoare din oţel. Alternativ in unele camere sunt sobe de teracota cu combustibil solid, pentru a asigura incalzirea când este suspendată alimentarea cu agent termic iarna, care se repeta frecvent datorita sistemului centralizat depasit. De asemenea aceasta asigura incalzirea primăvara şi toamna când este întreruptă alimentarea cu agent termic.

Apa caldă este furnizată tot de la această centrală,

Reabilitarea clădirii este necesară pentru a crea celor aproape 63 de persoane (pacienti si personal) un mediu care le ofere confortul minim, siguranţă şi le permită desfăşurarea unui


proces eficient.

Iarna consumul de energie termică este foarte ridicat iar sobele cu combustibil solid (lemne) nu asigura normele minime impuse in domeniul sanitar.

De asemnea instalatia de iluminat prezinta deficiente si au un consum ridicat de energie. Sconstruita = 288mp

Sdesfasurata =1152 mp

Sutila =784.38 mp

 

Pentru realizarea investiției s-au propus doua opţiuni

Scenariul I:

 

-          izolarea termică a perețiilor exteriori cu vată minerală bazaltică de exterior de 15 cm grosime

-          bordarea golurilor tamplariei cu  vată minerală bazaltică de exterior de 3 cm grosime

-          izolarea termica a soclului pana la 20cm sub cota pardoselii demisolului cu 10cm de polistiren extrudat;

-          Izolarea termică a ultimului nivel sub astereala cu vată minerală de sticla de 20 cm grosime

-          Se propune schimbarea tamplăriei din PVC cu tamplarie performanta energetic din profile de lemn stratificat cu geam tripan Solar4S + Clar + Clar prevazute cu grile de ventilatie

-          Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: Sistem fotovoltaic pentru producere energie electrica complet echipat pentru asigurarea partiala a iluminatului (in special iluminat de securitate); sistem panouri solare termice pentru asigurarea apei calde menajere; o pompa de caldura aer-apa care va asigura incalzirea pe timp de primavara, toamna si iarna in momentul cand acesta este suspendat de la termoficare

-          montarea de termostat la radiatoare;

-          modernizarea instalatiei de iluminat si prevederea unor corpuri de iluminat eficiente energetic si cu o durata mare de viata de tip LED;

 

 

Scenariul II:

 

-          izolarea termică a perețiilor exteriori cu polistiren extrudat de 15 cm grosime

-          bordarea golurilor tamplariei cu  polistiren extrudat de exterior de 3 cm grosime

-          izolarea termica a soclului pana la 20cm sub cota pardoselii demisolului cu 10cm de polistiren extrudat;

-          Izolarea termică a ultimului nivel sub astereala cu spuma poliuritanica de 20 cm grosime

-          Se propune schimbarea tamplăriei din PVC cu tamplarie performanta energetic din profile de lemn stratificat cu geam tripan

-Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: Sistem fotovoltaic pentru producere energie electrica complet echipat pentru asigurarea partiala a iluminatului (in special iluminat de securitate); sistem panouri solare termice pentru asigurarea apei calde menajere; o pompa de caldura aer-apa care va asigura incalzirea pe timp de primavara, toamna si iarna in momentul cand acesta este suspendat de la termoficare

-                      montarea de termostat la radiatoare;

-                      modernizarea  instalatiei  de  iluminat  si  prevederea  unor  corpuri  de  iluminat  eficiente energetic si cu o durata mare de viata de tip LED;

 

Echipa de proiectanţi împreună cu auditorul energetic recomandă realizarea Scenariului I, din trei motive:

Ř  Costuri reduse de executie;

Ř  Tehnologii de executie accesibile;

Ř  Durata de timp a executiei redusa;


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

             Indicatori valorici:

 

Valoarea totală a investiţiei este de                1986168,00  lei inclusiv TVA 19%;

 

Valoarea C+M a investiţiei este de                 956546,54 lei inclusiv TVA 19%.

 

 

 

Valoarea totală a investiţiei este de                1670508,39  lei fara TVA 19%;

 

Valoarea C+M a investiţiei este de                 803820,62 lei fara TVA 19%.

 

 

             Indicatori fizici:

 

In urma reabilitarii termice nivelul consumului anual specific de energie primară va fi maxim 190 KWh/m2/an, respectiv un nivel anual specific al emisiilor echivalent CO2 sub 42Kg/m2/an..

 

Indicatori performanta cladire inainte si dupa reabilitare :

 

 

 

Nr. Crt.

 

Varianta, solutie, pachet

Consum anual energie primara

Consum anual specific incalzire

Consum anual specific de energie total

Consum anual specific CO2

0

0

KWh/an

KWh/mp.an

KWh/mp.an

Kg/mp.an

1

V0 - cladirea reala

412,648.82

308.68

438.08

101.24

2

P1-1

147,911.67

120.72

126.82

26.11

 

 

 

Nr. Crt.

 

Varianta, solutie, pachet

Consum anual energie primara

Consum anual specific incalzire

Consum anual specific de energie total

Consum anual specific CO2

Consum anual energie primara

Procent reducere energie primara

0

0

KWh/an

KWh/mp.an

KWh/mp.an

Kg/mp.an

KWh/mp.an

%

1

V0 - cladirea reala

412,648.82

308.68

438.08

101.24

526.08

0.00

2

P1-1

147,911.67

120.72

126.82

26.11

188.57

64%

 

 

 

Indicator de realizare (de output) aferent cladirii

 

Valoarea la inceputul implementarii proiectului

 

Valoarea la finalul implementarii proiectului (de output)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

 

 

79.41

 

 

20.48

Consumul anual de energie primara (kWh/an)

 

412648.82

 

147911.67


 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de rezultat)

Valoare la inceputul implementarii proiectului

Valoare la finalul implementarii proiectului

Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep)

 

33.82

 

12.12

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de realizare)

Valoare la inceputul implementarii proiectului

Valoare la finalul implementarii proiectului

Consumul anual specific de energie primara din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

 

 

526.08

 

 

115.59

 

- pentru incalzire

 

339.55

 

104.11

Consumul anual specific de energie primara din surse regenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

 

 

0.00

 

 

199.71

 

- pentru incalzire

 

0.00

 

72.99

- pentru preparare apa calda de consum

 

0.00

 

98.17

 

- electric

 

0.00

 

28.56

 

9.2.10.Capacitati

 

Situaţia existentă

Regimul de ocupare a clădirii: POT = POT existent, CUT = CUT existent Aria construită la sol: 288 mp

Aria desfăşurată: 1152 mp Aria utilă totală: 784,38 mp

 

Situaţia propusă

Regimul de ocupare a clădirii: POT = POT existent, CUT = CUT existent Aria construită la sol: 288 mp

Aria desfăşurată: 1152 mp Aria utilă totală: 784,38 mp

Aria utilă a spaţiilor încălzite: 784,38 mp

 

Capacitate

63 de persoane (34 pacienti si 29 personal).

 

 

Proiectant,

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL