ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 600 de lei catre   Ansamblul Folcloric “Dorna Dorului” vedere deplasarii la Susenii Bargaului,  la  spectacolul aniversar „Florin Flamand ” -50 de ani in slujba folclorului

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta  ordinara  in data de 26.04.2018

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.10336/19.04.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.10337/19.04.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.”i” al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.1, 5, precum şi art. 45 alin. 1 si art. 115 alin (1) lit b)  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 600 lei   lei catre catre  Ansamblul Folcloric “Dorna Dorului” vedere deplasarii la Susenii Bargaului in 20 mai 2018,  la spectacolul aniversar „Florin Flamand ” -50 de ani in slujba folclorului.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

         Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                PRESEDINTE DE SEDINTA

                             IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                             Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

26.04.2018

Nr.82