ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unui teren parte din PT 2300/1 inscrisa in CF 30879 a com. Cad. Vatra Dornei, situat în Parcul municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava 92 de zile pe an, în perioada 01 iunie – 31 august, pentru ani 2018 – 2022, cu scopul amplasării unor masinute electrice cu telecomanda  pentru copii

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta  ordinara  in data de 26.04.2018

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.10339/19.04.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.10340/19.04.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, c”, alin. (5) lit. ,,a”, ale art. 120alin.(1) şi (2), ale art. 123 alin.( 1 )şi (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) si a art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată,

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unui teren parte din PT 2300/1 inscrisa in CF 30879 a com. Cad. Vatra Dornei, situat în Parcul municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava 92 de zile pe an, în perioada 01 iunie – 31 august, pentru ani 2018 – 2022, cu scopul amplasării unor masinute electrice cu telecomanda  pentru copii, conform anexei la prezenta hotarare.

    Art.2. Primarul Municipiului, prin  Serviciul de urbanism va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                PRESEDINTE DE SEDINTA

                            IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

26.04.2018

Nr.83

 

 

 

 

 

 

Anexa   nr. 1

la H. C. L.  nr. 83/ 26.04.2018

 

JUDETUL SUCEAVA

UAT MUNICIPIUL VATRA DORNEI

 

CAIET DE SARCINI

privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unui teren parte din PT 2300/1 inscrisa in CF 30879 a com. Cad. Vatra Dornei, situat în Parcul municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava 92 de zile pe an, în perioada 01 iunie – 31 august, pentru ani 2018 – 2022, cu scopul amplasării unor masinute electrice cu telecomanda  pentru copii ,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local a municipiului Vatra Dornei

nr. 84/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activităților de comerț în zonele publice pe raza municipiului Vatra Dornei

 

 

 

 

PROPRIETAR: UAT MUNICIPIUL VATRA DORNEI

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

C U P R I N S:

1. Date de identificare ale proprietarului (locatorului);

2. Descrierea bunurilor care fac obiectul închirierii;

3. Obiectivele de ordin economic urmărite de proprietar;

4. Condițiile și regimul de exploatare ale spațiilor de teren închiriate;

5. Criteriul de selecție utilizat;

6. Cerințe (documente necesare) privind calificarea ofertanților;

7. Garanția de participare;

8. Durata închirierii;

9. Prețul minim de pornire al licitației publice cu strigare;

10. Clauze referitoare la încetarea contractului;

11. Perioada de valabilitate a ofertei.

12. Reguli formale de prezentare şi depunere a ofertelor. Data, ora şi locul depunerii, respectiv a deschiderii ofertelor.

13. Data limită de depunere a ofertelor

14. Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere

15. Procedura de licitație;

16. Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor

17. Legislație;

18. Contractul de închiriere cadru.

1.DATE DE IDENTIFICARE ALE PROPRIETARULUI(LOCATORULUI) ;

Denumire: UAT MUNICIPIUL VATRA DORNEI

Adresa: Strada Mihai Eminescu, nr. 17

Localitate: VATRA DORNEI

Cod poştal: 725700

Cod fiscal 7467268

 

Telefon: 0230/375229

Fax:       0230375170

E-mail: primaria@vatra-dornei.ro

 

2. DESCRIEREA SPATIULUI CE FACE OBIECTUL  INCHIRIERII

2.1.  Prezentul caiet de sarcini initiaza procedura de inchiriere prin licitatie publica cu strigare a unui teren parte din PT 2300/1 inscrisa in CF 30879 a com. Cad. Vatra Dornei, situat în Parcul municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, 92 de zile pe an, în perioada 01 iunie – 31 august, pentru ani 2018 – 2022, cu scopul amplasării unor masinute electrice pentru copii, conform planurilor de situatie si incadrare in zona prezentate in Anexa  nr. 1, la prezentul caiet de sarcini;

2.2. Suprafata de teren  care fac obiectul inchirierii este de 2 * 2.5   mp = total 5 mp si este din domeniul public al Municipiului Vatra Dornei, si sunt prezentate detaliat in tabelul de mai jos. 

Lot teren

Nr.

crt.

Teren ocupat de constructii provizorii destinata parcurilor de joaca pentru copii

Pas de licitație

Suprafata

[mp]

Destinatia

1.

Lei/mp/zi - 1-10zile

Lei/mp/zi > 10zile

5 lei

1 leu

5 mp

Amplasare masinute electrice pentru copii 

 

3. OBIECTIVELE DE ORDIN ECONOMIC URMARITE DE PROPRIETAR

3.1 Obiectivele de ordin economic urmarite de proprietar constau in atragerea de noi venituri la bugetul local.

4. CONDITIILE SI REGIMUL DE EXPLOATARE AL TERENULUI

4.1 Conditiile si regimul de exploatare al terenului, vor fi stipulate in contractele de inchiriere.

4.2 Adjudecatarul va putea desfăşura în spaţiul care face obiectul licitaţiei exclusiv următoarele activităţi:

- unui teren parte din PT 2300/1 inscrisa in CF 30879 a com. Cad. Vatra Dornei, situat în Parcul municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, 92 de zile pe an, în perioada 01 iunie – 31 august, pentru ani 2018 – 2022, cu scopul amplasării unor masinute electrice pentru copii.

4.3 Locatorul/ Chiriaşul nu are dreptul de a schimba destinaţia spaţiului pe toata durata închirierii.

4.4 Desfăşurarea de către chiriaş a altor activităţi decât cele menţionate prin contract, fără acordul scris al locatorului/proprietarului, dă dreptul acestuia să considere contractul de închiriere reziliat.

4.5 Chiriasul va respecta traseul impus de catre Consiliul Local, pentru deplasarea masunutelor in Parcul Municipal Vatra Dornei, evidentiat in planul de situatie anexat la prezenta.

4.6 Chiriaşul nu are dreptul să deterioreze starea fizică actuală a spaţiului închiriat şi nici să modifice spaţiul închiriat fără acordul proprietarului/administratorului.

4.7 Toate avizele si autorizatiile necesare desfasurarii activitatilor, cad in sarcina locatarilor;

4.8 Dispozitiile referitoare la protectia mediului, cad in sarcina locatarilor.

4.9 Locatorul/ Chiriaşul nu are dreptul de a schimba destinaţia spaţiului pe toata durata închirierii.

5. CRITERIUL DE SELECTIE UTILIZAT

5.1 Criteriul de selectie utilizat este chiria maxima.

5.2 Licitaţia se va desfăşura după metoda licitaţiei publice, deschisă, competitivă, cu strigare şi adjudecare la cel mai mare preţ oferit.

5.3 Pasul de licitaţie, în urcare este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei.

 

6. CERINTE (DOCUMENTELE NECESARE) PRIVIND CALIFICAREA OFERTANTILOR

6.1 Documentele necesare participării la licitaţia publica cu strigare sunt:

A. Pentru persoane juridice:

(1) copie dupa Certificatul de Inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului- valabil in original, inclusiv copii de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe Certificatul de Inregistrare Fiscală;

(2) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei municipiului Vatra Dornei şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice (ANAF), ambele in original;

(3) declaraţie a administratorlui / reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;

(4) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini (documentatiei de atribuire), respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea lor, in copie;

(5) acte doveditoare, respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravaloarii garanţiei de participare, in copie;

(6) procură legalizată la Notarul public pentru persoane imputernicite sa participe la licitaţie

(7) cerere tip de participare la licitatie (FORMULARUL NR. 0, 1, 2, 3, 4,), completate in clar, semnate si stampilate de ofertant.

B. Pentru persoane fizice autorizate:

(1) copie de pe actul de identitate;

(2) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;

(3) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei  municipiului Vatra Dornei şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice (ANAF), ambele in original;

(4) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini (documentatiei de atribuire), respectiv  chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea lor, in copie;

(5) acte doveditoare, respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravaloarii garanţiei de participare, in copie;

(6) procură legalizată la Notarul public, pentru persoane fizice participante la licitaţie reprezentate de mandatari, in copie;

(7) declaraţie notariala din care să rezulte că persoana fizica autorizata nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;

(8) cerere tip de participare la licitatie (FORMULARUL NR 1), completata in clar, semnata si stampilata de ofertant.

6.2 Se iau în considerare actele depuse de ofertant până la data şi ora limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Nu se acceptă completări ulterioare, după data desfăşurării licitaţiei.

6.3 În cazul în care nu sunt depuse toate actele solicitate, ofertantul nu va putea participa la etapa de licitaţie competitivă cu strigare.

7. GARANTIA DE PARTICIPARE

7.1 Garanţia de participare este obligatorie şi se poate constitui prin scrisoare de garanţie bancară, prin ordin de plată în contul proprietarului deschis la Trezoreria Vatra Dornei, sau prin sume de bani depuse la caseria proprietarului;

7.2 Valoarea garanţiei de participare la licitaţia de închiriere va reprezenta 10% din pretul total al chiriei pe întreaga prerioadă si este in cuantum de: 230 lei.

 8. DURATA INCHIRIERII

8.1 Durata inchirierii este de 92 de zile pe an, în perioada 01 iunie – 31 august, pentru ani 2018 - 2022,  începând cu data incheierii contractului, cu posibilitatea de prelungire prin acte aditionale.

9. PRETUL  MINIM DE INCEPERE AL LICITATIEI PUBLICE CU STRIGARE

9.1 Pretul minim de incepere a licitatiei  publice cu strigare este in cuantum de: 5 lei/mp/zi, pasul de licitație fiind de 5% din valoarea de pornire la licitație.

10. CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE

a) la expirarea duratei stabilite în contractul de inchiriere;

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către locator, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;

e) alte cauze de încetare a contractului de inchiriere, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.

11. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI

11.1 Perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de participare este de 30 de zile de la data deschiderii ofertelor.

12. REGULI FORMALE DE PREZENTARE ȘI DEPUNERE A OFERTELOR

12.1. Persoanele care manifestă interes de participare la licitaţie depun la registratura Municipiului Vatra Dornei, pâna la data de _______ ora  ____, limită stabilită în invitaţia de participare un dosar care conţine documentele solicitate prin caietul de sarcini.

12.2. Pe dosar se menţionează numele şi prenumele/denumirea şi adresa ofertantului, menţiunea  licitatie publica cu strigare a unui teren parte din PT 2300/1 inscrisa in CF 30879 a com. Cad. Vatra Dornei, situat în Parcul municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, 92 de zile pe an, în perioada 01 iunie – 31 august, pentru ani 2018 – 2022, cu scopul amplasării unor masinute electrice pentru copii.

12.3. In perioada cuprinsă între data publicării invitaţiei de participare şi data limită de depunere a ofertelor, titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a asigura oricărei persoane interesate accesul la documentaţia de închiriere.

12.4. Documentaţia de închiriere se obţine prin ridicarea de către cei interesaţi, între orele 08.00-16.00 de la registratura UAT Municipiul Vatra Dornei situată în str. Mihai Eminescu, nr. 17, camera 4, telefon 0230375229, fax 0230375170.

12.5.In cazul în care devine necesară prelungirea termenului de depunere a ofertei ca urmare a unor modificări faţă de informaţiile deja publicate şi incluse în documentaţia de închiriere sau ca urmare a aparţiei unor motive obiective şi justificate, titularul dreptului de proprietate are dreptul de a prelungi termenul de depunere a ofertei.

12.6. Oferta se elaboreaza în conformitate cu prevederile din documentaţia de închiriere şi trebuie să cuprindă detaliat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini, să fie completă, fermă, reală şi serioasă. Oferta şi toate formularele depuse se semnează în original pe fiecare pagină.

12.7. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi alte asemenea, trebuie transmise în scris către titularul dreptului de proprietate

12.8. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii.

12.9. Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din urmatoarele modalităţi:

(a) prin poştă (cu confirmare de primire, dacă este cazul);

(b) prin fax, cu confirmare de primire;

(c) prin orice combinaţie a celor prevazute la literele a) – b).

12.10.Titularul dreptului de proprietate va exclude din procedura de închiriere ofertantul care prezintă informaţii false în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare sau nu prezintă informaţiile solicitate.

13. DATA LIMITĂ, ORA ȘI LOCAȚIA DEPUNERII OFERTELOR

13.1 Ofertele se vor depune la registratura UAT Municipiul Vatra Dornei, situată în Str. Mihai Eminescu, nr. 17, camera 4, județul Suceava, până la data de _______ ora _____.

14. CONDIȚII PENTRU PARTICIPANȚI LA SEDINȚA DE DESCHIDERE

14.1 Pot participa la şedinţa de deschidere a ofertelor ofertanţii care au dreptul de a licita oferta sau reprezentanţi împuterniciţi în scris ai acestora, care vor prezenta împuternicirea scrisă şi o copie de pe actul de identitate.

15. PROCEDURA DE LICITAȚIE

15.1 Pentru atribuirea contractului de închiriere se aplică procedura de licitaţie publică, la care persoanele fizice sau juridice interesate, au dreptul de a depune ofertă.

15.2 În cazul în care, în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile, locatorul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie.

15.3 Dacă nici după repetarea procedurii de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile, locatorul va anula procedura şi va organiza procedura de negociere directă.

15.4 Prin excepţie de la prevederile aliniatului 15.1, locatorul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere prin licitaţie publică, dacă ia această decizie înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:

a) în cazul în care nu au fost depuse trei oferte valabile aşa cum se precizează la alin. 15. 2

b) se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului. În sensul prevederilor legale , procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

-în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la alin. 15;

- locatorul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la alin. 15

- dacă nici la organizarea unei noi proceduri de atribuire prin licitaţie publică nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile, locatorul este îndreptăţit să organizeze o procedură de închiriere prin negociere directă.

15.5 Reguli privind anunţul de licitaţie şi anunţul negocierii directe:

 a. Anunţul de licitaţie se întocmeşte de locator după aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei a documentaţiei de atribuire.

(1) Anunţul de licitaţie se publică :

- într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală, la avizierul locatorului şi pe pagina de internet a acestuia.

(2) Anunţul de licitaţie se transmite spre publicare cu cel puţin 15 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

(3) Anunţul de licitaţie va cuprinde urmatoarele elementele:

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax ale autorităţii contractante:

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii în special descrierea bunului care urmează să fie închiriat

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire.

3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă.

5. Data şi locul la care se va desfăsura sedinţa publică de deschidere a ofertelor.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării.

b. (1) După publicarea anunţului, persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire, locatorul având obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească două zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.

(2) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin 2 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

(3) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări în formă scrisă privind documentaţia de atribuire.

(4) Locatorul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăsească 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

c. Negocierea directă se aplică atunci când după publicarea anunţului de repetare a procedurii de licitaţie, nu au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile.

d. Anunţul negocierii directe trebuie să cuprindă elementele următoare:

1. informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.;

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului ce urmează să fie închiriat;

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1 modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire;

3.2 denumirea şi adresa serviciului / compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire;

3.3 costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul,

3.4 data limită pentru solicitarea clarificărilor

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. data limită de depunere a ofertelor;

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

5. data şi locul la care este programată începerea procedurii de negociere directă;

6. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei;

7. data transmiterii anunţului negocierii către instituţiile abilitate, în vederea publicării.

8. anunţul negocierii directe se transmite spre publicare cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Comisia de evaluare

(1) În vederea desfăşurării licitaţiei, a analizării, selectării şi evaluării ofertelor, întocmirea raportului de evaluare, a proceselor-verbale de şedinţă, desemnarea ofertei câştigătoare, locatorul numeşte comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5, cu atribuţii până la finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de închiriere .

(2) Comisia de evaluare este constituită la nivelul locatorului .

(3) Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor se stabilesc şi sunt numiţi prin Dispoziţia /Decizia locatorului.

(4) Preşedintele comisiei de evaluare este numit de locator dintre membrii comisiei.

(5) Secretarul comisiei este numit de locator prin dispoziţie/decizie şi nu este membru al comisiei.

(6) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele acesteia poate invita personalităţi recunoscute pentru experienţă în domeniu din perspectiva închirierii bunului proprietate publică, aceştia neavând calitatea de membri.

(7) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. Persoanele prevăzute la alin. (6) beneficiază de un vot consultativ.

(8) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.

(9) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese.

(10) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire locatorul, are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.

(11) Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

(12) Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, persoane juridice;

c) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi;

d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

(14) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

(15) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe locator despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanţi.

(16) Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei majore.

(17) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:

a) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plic;

b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia;

c) analizarea şi evaluarea ofertelor;

d) întocmirea proceselor-verbale;

e) întocmirea raportului de evaluare;

f) desemnarea ofertei câştigătoare.

(18) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.

(19) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(20)Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.

(21) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri.

(22) Fiecăruia dintre membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor i se poate desemna un supleant.

(23) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită, din alţi reprezentanţi ai locatorului numiţi în acest scop.

(24) Componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor se stabilesc şi sunt numiţi prin Dispoziţia / Decizia locatorului .

(25) Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor este numit de locator dintre membrii comisiei.

(26) Secretarul este numit de locator ,acesta nefiind membru în comisie.

(27) Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se adoptă cu votul majorităţii membrilor.

(28) Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiei nu au dreptul de a participa la soluţionarea unei contestaţii dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute mai jos, sub sancţiunea nulităţii deciziei pronunţate:

a) dacă aceştia, soţul sau ascendenţii ori descendenţii lor au vreun interes în soluţionarea contestaţiei sau când sunt soţi, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi;

b) dacă s-au pronunţat public în legătură cu contestaţia pe care o soluţionează;

c) dacă se constată că au primit de la una dintre părţi bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.

(29) În exercitarea atribuţiilor sale, comisia de soluţionare a contestaţiilor adoptă decizii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Licitaţia:

(1) Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi.

(2) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

(3) Dosarele înregistrate, se predau comisiei de evaluare la dată fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie.

(4) După deschiderea dosarelor în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor care dovedesc calităţile şi capacităţile ofertantului prevăzute la capitolul 5.16

(5) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea dosarelor cel puţin 2 oferte să fie valabile, adică să întrunească toate condiţiile şi criteriile de valabilitate prevăzute în ,,Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor” la capitolul 5.

(6) După analizarea conţinutului doaselor, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul verbal în care se va menţiona rezultatul analizei. Procesul-verbal, va fi semnat de către toţi membrii şi secretarul comisiei de evaluare şi de reprezentanţii ofertanţilor.

(7) Ofertele financiare vor fi strigate confom procedurii de licitație de către președintele comisiei de licitație;

(8) Comisia de evaluare va proceda la verificarea dosarelor, urmărind ca fiecare ofertă financiară să fie mai mare decât valoarea minimă precizată la alin. 9.  

(9) Secretarul comisiei de evaluare va consemna toate constatările în procesul verbal (menţionează toate ofertele financiare ale ofertanţilor care au avut oferte valabile precum şi ofertele financiare ale ofertanţilor care au avut oferte neconforme).

(10) Dacă numărul ofertelor financiare declarate ca fiind oferte financiare valabile este de cel puţin 2 (două) se va întocmi clasamentul acestor oferte financiare valabile, în cadrul raportului procedurii ce va fi înaintat către locator;

 (11) Toate aspectele constatate în şedinţa publică de deschidere a dosarelor se vor consemna, de către secretarul comisiei, în procesul verbal care va fi semnat de preşedinte, membrii şi de secretarul comisiei de evaluare precum şi de către ofertanţii prezenţi la şedinţa publică de deschidere a ofertelor.

(12) În baza procesului verbal de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare întocmeşte un raport pe care îl transmite locatorului, raport care se depune la dosarul de atribuire a contractului de închiriere prin licitaţie publică. Raportul va fi redactat de către secretarul comisiei care-l înaintează comisiei pentru verificare şi semnare.

(13) Se trece la procedura licitaţiei cu strigare. Presedintele comisiei de evaluare, va conduce licitatia cu strigare astfel:

- dacă se oferă preţul de pornire al licitatiei care este pretul ofertei valabile, presedintele comisiei de licitatie va creste pretul cu cate un pas de licitatie, până când unul dintre ofertanti accepta preţul astfel majorat si nimeni nu oferă un preţ mai mare.

- în cursul sedintei de licitatie, ofertantii au dreptul să anunţe prin strigare, un preţ egal sau mai mare decât preţul anunţat de preşedintele comisiei.

- adjudecarea licitatiei se va face in favoarea ofertantului care oferă cel mai mare preţ.

(14) Preşedintele comisiei de licitatie anuntă adjudecatarul, declară inchisă şedinta de licitaţie şi întocmeşte procesul verbal de licitaţie cu strigare, semnat de membrii comisiei de licitatie, de adjudecatar şi de ceilalţi ofertanţi.

(15) În cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatie nu au fost depuse cel putin 2 oferte valabile, procedura se va anula si se va decide initierea procedurii de negociere direct.

Procedura negocierii directe

(1)Locatorul procedează la publicarea anuntului negocierii directe, cu cel putin 10 zile inainte de data la care va avea loc negocierea.

(2) Pentru negocierea directă va fi pastrată documentaţia de atribuire, caietul de sarcini aprobate pentru licitaţie, precum şi comisia de evaluare numită prin Dispoziţia / Decizia locatorului cu atribuţii până la finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de închiriere.

(3) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini.

(4) Locatorul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus oferta .

(5) Negocierile se desfăşoară potrivit condiţiilor din documentaţia de atribuire.

(6) Criteriile pentru valabilitatea ofertelor prevăzute în caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire , nu pot face obiectul negocierii.

(7) Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune ofertantului solicitarea oricăror clarificări şi completări necesare demonstrării conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

(8) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, solicitarea se transmite ofertanţilor vizaţi.

(9) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea acesteia.

(10) Preţul minim de pornire a negocierii, trebuie să fie cel puţin egal cu valoarea ce a fost stabilită în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire.

(11) Paşii de ofertare se stabilesc de către preşedintele comisiei de evaluare.

(12) Deschiderea plicului exterior va avea loc în prezenta tuturor ofertantilor si a Comisiei de Evaluare, după care se va recurge la modalitatea de negociere directă separată cu fiecare ofertant în parte a cărui ofertă este valabilă (ofertă care îndeplineşte criteriile de valabilitate prevăzute la cap.5 (Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor).

(13) În cazul în care ofertele nu pot fi departajate prin compararea valorii preţului negociat, acestea fiind egale, se va solicita ofertanţilor aflaţi în această situaţie o nouă valoare a preţului , în plic sigilat.

(14) Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este cel mai mare preţ / mp ofertat în cadrul unei oferte ca urmare a procedurii de la alin 13 .

(15) După derularea procedurii de negociere Comisia de evaluare a ofertelor va întocmi un proces verbal care va fi semnat de membrii comisiei, de câştigătorul desemnat de comisie şi de către ceilalţi participanţi la negociere.

(16) În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmeşte în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite locatorului privind desemnarea câştigătorului şi finalizarea procedurii de închiriere şi de încheiere a contractului de închiriere.

Comisia are dreptul de a exclude din licitatie :

- Orice ofertant care este in stare de faliment ori lichidare, fiind declanşată procedura prevăzută de Legea 85/2014.

- Nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sau la bugetul local ;

- In cazul in care a detinut si alte contracte de inchiriere cu locatorul si locatarul nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contract.

- Prezinta informatii false în legatura cu situaţia proprie .

- Comisia de evaluare are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste o cerinta din documentatia de atribuire sau caietul de sarcini.

(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate propune oricând ofertantului, solicitarea de clarificări şi după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia, ofertanţii sunt obligaţi să răspundă la solicitarea locatorului.

(3) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmeşte un proces verbal în care se menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. Procesul verbal se semnează de către toţi membrii şi secretarul comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.

(4) În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmeşte în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite locatorului.

(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, Locatorul, informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câştigător despre alegerea sa şi pe ceilalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor,indicând motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii, după caz.

(6) Locatorul poate să încheie contractul de închiriere numai după împlinirea unui termen de 5 de zile calendaristice de la data realizării comunicării referitoare la atribuirea contractului de închiriere.

(7) Termenul de 5 zile va curge şi dacă nu se primeşte confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poştă (oficiul poştal).

(8) Pentru bunurile aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, locatorul are obligaţia de a transmite spre publicare într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală, la avizierul locatorului şi pe pagina de internet, un anunţ de atribuire a contractului de închiriere, în cel mult 10 de zile calendaristice de la finalizarea oricăreia dintre procedurile de atribuire a contractului de închiriere prevăzute de prezentul regulament, iar pentru bunurile aparţinând domeniului public al municipiului locatorul, are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a.

(9) Locatorul, poate încheia contractul de închiriere numai după împlinirea unui termen de 10 zile calendaristice de la data realizării comunicării privind deciziile referitoare la atribuirea contractului de închiriere.

(10) Neîncheierea contractului de închiriere într-un termen de 5 zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la aliniatul precedent, poate atrage după sine plata daunelor interese de către partea în culpă.

(11) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de închiriere, poate atrage după sine plata daunelor - interese, precum şi pierderea garanţiei de participare.

(12) În cazul în care ofertantul declarat câstigător refuză încheierea contractului, acesta pierde garanţia de participare, iar locatorul încheie contractul de închiriere cu ofertantul clasat pe locul 2, în condiţiile în care oferta îndeplineşte condiţiile de valabilitate.

(13) În caz contrar procedura de atribuire se anulează, iar locatorul reia procedura de licitaţie, în condiţiile prezentului regulament, documentaţia de atribuire păstrându-şi valabilitatea.

16. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A DOSARELOR

16.1 Dosarele se redactează în limba română, conform legislaţiei române, de către persoane fizice sau juridice.

16.2 Ofertantul are obligaţia de a elabora doasrul în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

16.3 Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către concedent.

16.4 Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile.

16.5 Ofertantul are obligaţia de a depune doasrul la adresa locatorului, până la data limită pentru depunere stabilită în anunţul de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a locatorului, sau depusă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

16.6 Conţinutul doasarului trebuie sa rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, locatorul, urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată. Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba română. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

16.7 Ofertele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul / reprezentantii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de instituţii/ organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.

16.8 Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.

16.9 (1) Ofertanţii transmit Dosarele, care se înregistrează, în ordinea primirii lor la locator , în registru, precizându-se data şi ora.

        (2) Oferta pentru atribuirea contractului de închiriere se înaintează pentru înregistrare în registru cu Adresă de înaintare.

16.10 Nu poate fi imputat locatorului faptul că unul din ofertanţi declară în public oferta. Acest aspect intră numai în responsabilitatea ofertantului care a divulgat conținutul dosarului cu care se va prezenta la procedura de atribuire a contractului. Acest ofertant nu are dreptul să formuleze plângere, contestaţie etc. pentru fapta sa, şi nu va putea să solicite anularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere pentru fapte ce-i sunt imputabile acestuia.

17. LEGISLAȚIE

17.1 Hotărârea Consiliului Local a municipiului Vatra Dornei nr. 84/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activităților de comerț în zonele publice pe raza municipiului Vatra Dornei;

17.2 Legea 287 / 2009 privind Codul Civil

17.3 Legea 215 / 2001 privind administrația

PRESEDINTE DE SEDINTA

IOJA  CEZAR

         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE CADRU

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Teren 5 mp în perioada _____________ pentru amplasare masinute electrice pentru copii

nr.              din

1. Părţile contractante

UAT Municipiul Vatra Dornei , adresă: str. Mihai Eminescu, nr.17, mun. VATRA DORNEI, Jud. Suceava, cod.725700, telefon/fax 0230/375 229, 375 170, cod fiscal 25611883, cont RO62 TREZ 24A7 0500 0560 101X deschis la Trezoreria Vatra Dornei, reprezentată prin Ilie Boncheș, funcţia primar, în calitate de LOCATOR, pe de o parte,

şi

…….…….………………., cu sediul in…………………………………………………, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J ………………., avand cod fiscal ……………, cont…………..…... nr……………………….deschis la…………………………in calitate de CHIRIAȘ, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

1.     contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

2.     locator şi chiriaș - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

3.     preţul contractului - preţul plătibil locatorului de către chiriaș, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

4.     forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

5.     zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1 Contractul are drept obiect închirierea în urma atribuirii prin licitație, a folosintei unui teren parte din parcela parc PT 2300/1 inscrisa in CF 30879 a com cad Vatra Dornei in suprafata de 5 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei pe amplasament apartinand domeniului public, situat in Parcul municipal, reper de identificare - amplasament nr.____ in vederea desfăşurării de activitati de aplasare masinute electrice pentru copii.

4.3.  Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul chiriei este de _____ /zi în perioada ____________pentru activitatea de amplasare masinute electrice pentru copii conform procesului verbal de adjudecare_____________.

4.4  Prețul se va achita de către chiriaș în avans pentru întreaga perioadă, în cazul în care chiriașul va întârzâia la plata prețului contractului o perioadă mai mare de 5 zile, contractul se consideră reziliat, iar locatorul va proceda la evacuarea chiriașului din spațiu.

5. Durata contractului

5.1 – Prezentul contract se încheie pentru perioada în perioada _______________ pentru activitatea de amplasare masinute electrice pentru copii.

5.2 – Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti si inceteaza sa produca la terminarea perioadei contractuale stipulate la art. 5.1.

6. Obligaţiile principale ale Chiriașului

a) să respecte prevederile documentaţiei de urbanism aprobate şi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor în zone publice ale Municipiului Vatra Dornei;

b) să respecte amplasamentul stabilit, suprafata declarată, perioada aprobată şi destinaţia pentru care i s-a încheiat prezenta convenţie;

c) prin desfasurarea activitatii să nu stânjenească circulaţia pietonală, sau rutieră şi să nu împiedice vizibilitatea;

d) să nu tulbure liniştea şi ordinea publică, să nu deterioreze mobilierul urban, construcţiile, sau zonele verzi din vecinătatea amplasamentului

e) sa respecte regulile de comert prevăzute de legislaţia în vigoare şi să obţină toate avizele şi acordurile prevazute de lege pentru desfasurarea activităţii declarate;

f) să întreţină terenul, curăţenia pe amplasament şi în zona din jur, sa deţină şi să utilizeze recipienti speciali pentru deşeuri. Se interzice depozitarea deşeurilor în zona publică ocupată, în perimetrul ei, sau pe zonele verzi;

g) la expirarea termenului, în cazul în care nu se solicită, sau nu se aprobă prelungirea termenului de ocupare a locului public, să predea amplasamentul curat, nedeteriorat şi fără sarcini;

h) sa elibereze imediat si necondiţionat terenul în cazul nerespectarii obligaţiilor mai sus menţionate, la somaţia reprezentanţilor Serviciului Urbanism al municipiului Vatra Dornei, Poliţiei Locale sau a altor instituţii abilitate, fără a avea pretentii asupra restituirii sumelor achitate;

i) sa utilizaze numai numai traseul stability de catre Consiliul Local, traseu evidentiat in Planul de situatie anexat la prezenta;

j) sa elibereze imediat terenul in cazul unor lucrari urgente de interes public, caz in care suma platita pentru perioada neutilizata va fi restituită.

7. Obligaţiile principale ale Locatorului

7.1 – Locatorul se obligă să predea spațiul în stare bună de funcționare.

7.2 – Să nu tulbure folosința spațiului inchiriat în perioada contractuală.

8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

8.1  În cazul în care, din vina sa exclusivă, locatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci chirașul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.02% / zi din preţul contractului.

8.2 În cazul în care chiriașul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 15 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 0.02% / zi din prețul contractului.

8.3Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

8.4  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

9. Documentele contractului:

9.1 – În urma adjudecării parcelei de teren ce face obiectul prezentului contract Locatorul și Chiriașul vor încheia proces verbal de predare – primire, atât la încheierea contractului cât și la încetarea perioadei de contractare.

10. Ajustarea preţului contractului

10.1 - Preţul contractului nu se ajustează.

11. Cesiunea / Subînchirierea

11.1 – Este interzisă ceziunea / subînchirierea spațiului ce face obiectul prezentului contract de către chiriaș.

12. Soluţionarea litigiilor

12.1 - Locatorul şi Chiriașul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

12.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.

13. Limba care guvernează contractul

21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

14. Comunicări

14. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

14.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

15. Legea aplicabilă contractului

15.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

                     Locator,

UAT MUNICIPIUL VATRA DORNEI

                      Primar

                  Ilie Boncheș

 

Chiriaș,

            Director Economic

               Maria Pintescu

 

 

           Departament Juridic

               Cătălin Dudici

 

 

 

 

 

Formular 0

Înregistrat la locator Nr. .......... / ........……

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către , ….............................................................................. ( Denumire locator) Ca urmare a anunţului public de aplicare a procedurii privind pentru atribuirea contractului pentru închirierea spaţiului/terenului disponibil...................................................................(se va completa cu obiectul licitaţiei) Noi …........................(denumire ofertant), va transmitem alaturat Coletul, conţinând un exemplar original.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzatoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Cu stima,

Data completari......................

OFERTANT, ……........................... (senmătură autorizată)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 1

OFERTANTUL ….............................................. (denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către, ….............................................................................. ( Denumire locator)

1. Examinând Documentaţia de atribuire şi Caietul de Sarcini, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ………………............................................................ ne oferim ca în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în acestea , să închiriem spaţiul/terenul disponibil.........................................................................(se va completa cu obiectul licitaţiei ) Oferta noastră fiind de ………………/mp/lună (cu sau fără TVA)

2. Ne angajam sa menţinem această ofertă valabilă timp de 90 de zile de la desfacerea ofertei.

3. Până la încheierea şi semnarea contractului de închiriere aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. ........................................................................ (nume, prenume şi semnătură), L.S. în calitate de …………….. legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele……………..(denumirea/nurnele

OFERTANT, ........................ (semnatura autorizata)

 Data completării ..../......./..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formular 2

OFERTANTUL (denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Cont banca:

4. Adresa sediului central:

5. Telefon: Fax: E-mail:

6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare __ (numărul,data/locul înmatriculare/înregistrare

7. Obiectul de activitate, pe domenii: …....................... (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) OFERTANT (semnătură autorizata) Data completării:

 

OFERTANT, ........................ (semnatura autorizata)

 Data completării ..../......./..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 3

OFERTANTUL …..................................... (denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………; declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere a ................................................ organizată de …............................ ( Denumire locator ) la data de………………..(zi/luna/an), particip si depun oferta: [ ] în nume propriu; [ ] ca asociat in cadrul asociaţiei ...................... ; (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

 2.Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta , dacă vor interveni modificări in prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de închiriere sau, in cazul in care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de închiriere.

3.De asemenea, declar că informaţiile furnizate, conform documentelor depuse la procedură, sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însotesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatăţii contractante, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastra.

OFERTANT, ........................ (semnatura autorizata)

Data completării ..../......./..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 4

Ofertant…….................……......... (denumirea/numele)

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în prevederile art. 49 din OUG 54/2006, cu modificările şi completările ulterioare(evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul(a),...........................................................(denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic), în calitate de ofertant / ofertant asociat/ la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere a ........................................... organizată de ( Denumire locator), declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii că nu ne aflăm in situatia de conflict de interese asa cum este definit la art. 49 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, în situaţia în care, pe parcursul derularii procedurii de atribuire, apare o situaţie de conflict de interese, mă oblig să notific în scris, de îndată, autoritatea contractantă.

OFERTANT, ........................ (semnatura autorizata)

Data completării ..../......./..........