ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor participanti la olimpiadele scolare

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta  ordinara  in data de 26.04.2018

                                                                                                                

          Având în vedere expunerea de motive nr.10342/19.04.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.10343/19.04.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.”i” Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1 si art. 115 alin (1) lit b)  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumelor necesare  pentru  Scoala Gimnaziala Nr.1 Vatra Dornei si Liceului teoretic „Ion Luca” pentru premierea elevilor participanti la olimpiadele scolare dupa cum urmeaza:

1.    Burca Paul-Scoala gimnaziala nr.1-Faza Nationala a Olimpiadei de fizica clasa a VI a;Faza nationala a olimpiadei de matematica;Faza nationala a Olimpiadei de Informatica;-1500 de lei;

2.   Hodis Luca - Scoala gimnaziala nr.1- Faza nationala a olimpiadei de fizica – 400 lei;

3.   Todasca Andrei- Scoala gimnaziala nr.1 -Faza nationala a olimpiadei de Limba romana -300 lei;;

4.   Pantaza Arina- Scoala gimnaziala nr.1-Faza nationala a Concursului transcurricular „Ionel Teodoreanu”- 300 lei;

5.    Barascu Andreea- Liceul teoretic „Ion Luca ” - Faza nationala a olimpiadei deAstronomie si Astrofizica;-500 lei;

6.   Dragan Stefan- Liceul teoretic „Ion Luca ” -Faza nationala a olimpiadei de Stiintele Pamantului-500 lei;

7.    Stauceanu Antonia Maria - Liceul teoretic „Ion Luca ”- Faza nationala a olimpiadei de Stiintele Pamantului-500 lei;

8.   Balan TiberiuIonut- Marele Premiu al Festivalului „Nichita in luna lui marte”-500 de lei.

           Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii.

          Art.3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                PRESEDINTE DE SEDINTA

                            IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

26.04.2018

Nr.84