ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind   aprobarea vanzarii terenului aferent imobilului situat in Str.Pacii, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Zivkovic Simona Georgeta, proprietara  constructiei

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta  ordinara  in data de 26.04.2018

           

Având în vedere expunerea de motive nr.10348/19.04.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.10349/19.04.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată, art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vanzararea  suprafetei de 72 mp teren aferent constructiei  proprietate privata, situat in Str. pacii, identic cu nr.cadastral 38100 din CF 38100,  cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Zivkovic Simona Georgeta , proprietara constructiei.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 45 de euro/mp, la cursul leu euro din ziua platii, conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea   integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

            Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

            Art.4 Se imputerniceste primarul municipiului Vatra Dornei, sa semneze contractul de vanzare-cumparare.

            Art.5Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                              PRESEDINTE DE SEDINTA

                            IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

26.04.2018

Nr.86