ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRĀRE

privind  aprobarea modificarii  organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei  şi a instituţiilor subordonate pentru anul 2018

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta  ordinara  in data de 26.04.2018

Avānd īn vedere:

- Expunerea de motive nr.10354/19.04.2018 prezentată de Primarul Municipiului Vatra Dornei.

- Raportul  nr.10355/19.04.2018  al compartimentului de resurse umane ;

- Prevederile art. 100, 107 şi 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   -Prevederile art. III din Ordonanţa de Urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

   Īn temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), art. 36 alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) , art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, a instituţiilor subordonate  si a Aparatului de lucru al Consiliului Local, conform anexei nr.1.

   Art.2. Se aprobă  modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, a instituţiilor subordonate si  a Aparatului de lucru al Consiliului Local, conform anexei nr. 2.

            Art.3. Anexele nr. 1- 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

            Art.4. Primarul Municipiului Vatra Dornei  prin aparatul de specialitate va aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

                                              PRESEDINTE DE SEDINTA

                            IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

26.04.2018

Nr.88