ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind  aprobarea documentatiei  PUZ+RLU(REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ),  in intravilanul MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, in vederea extinderii Centrului Comercial – amplasament str.22 Decembrie, f.n.,CF 37708,CF35423,35439, Beneficiar-SC REGNAFOR SA SI SC MAVIPROD SRL

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

    intrunit in sedinta  ordinara  in data de 26.04.2018

 

Având în vedere expunerea de motive nr.10359/19.04.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.10360/19.04.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; Certificatul de urbanism nr.135/29.08.2017;Avizul nr.14/2018 al Comisiei tehnice de amenajare a terioriului  si de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Suceava ;

In conformitate cu prevederile  art.25, alin.1,  art. 47, art.50, art.54 alin.(2), art.56 alin.(1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si  urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; art.2 alin.2 din Legea nr.50/1991  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; art.36, alin.5, lit.c si art. 45, alin.2, lit.(e), , art. 115 alin.1 lit.(b) din Legea  nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

H O T A R A S T E:

 

           Art.l Se aproba documentatia de urbanism  PUZ+RLU(Regulament Local de Urbanism aferent PUZ), in intravilanul MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, in vederea extinderii Centrului comercial - amplasament str.22 Decembrie, f.n.,CF 37708,CF35423,35439, Beneficiar-SC REGNAFOR SA SI SC MAVIPROD SRL. Suprafata terenului studiat prin P.U.Z. este  de 180  mp  format din imobilele cu nr.cadastral 37708 -90 mp din CF 37708, proprietatea SC REGNAFOR SA, nr.cadastral 35423 -86 mp din CF 35423 si 35439 in suprafata de 4 mp din Cf 35439 proprietatea SC MAVIPROD SRL.Indicatorii urbanistici conform PUZ + RLU sunt : P.O.T. = 95%, C.U.T. = 2,77 mdADC/mp teren, regim maxim de inaltime – 9 m, H min=3,0m.

Anexa – plansa de reglementari urbanistice nr. P2 – face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate de 36 luni de la data aprobării acesteia în Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                              PRESEDINTE DE SEDINTA

                            IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

Vatra Dornei

26.04.2018

Nr.90