ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

    intrunit in sedinta  ordinara  in data de 26.04.2018

 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 10362/19.04.2018  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.10363/19.04.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 8 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizata;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se aprobă si se insuseste inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului public al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.     

   Art.2 3  Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                                                          PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

Vatra Dornei

26.04.2018

Nr.91

Nr.crt.

Parcela

Carte funciara

Proprietar tabular

Detinator

Suprafata

Act anexat

Observatii

1.

 

 

 

34988

 

34988

Statul roman

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

1481 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de ing.Cirnu Gavril

Str.Unirii nr.139

 

2.

Parte din PT 2530/20

30624

Statul roman

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

4565 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de ing.Cirnu Gavril

Str.Unirii nr.139

 

3.

1CC(parte din PT 4518/1)

36391

Statul roman

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

20 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de ing.Coman Catalin

Str.Mihai Eminescu (f.n)

 

4.

1CC(parte din PT 4518/1)

II

Statul roman

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

20 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de ing. Coman Catalin

Str.Republicii f.n.

 

5.

1CC(parte din PT 4518/1)

II

Statul roman

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

20 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de ing. Coman Catalin

Str.Republicii f.n.

 

6.

1CC(parte din PT 4518/1)

II

Statul roman

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

20 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de ing. Coman Catalin

Str.Republicii f.n.

 

7.

1CC(parte din PT 4518/1)

II

Statul roman

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

20 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de ing. Coman Catalin

Str.Republicii f.n.

 

8.

1CC(parte din PT 4518/1)

II

Statul roman

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

20 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de ing. Coman Catalin

Str.Republicii f.n.

 

9.

1CC(parte din PT 4518/1)

II

Statul roman

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

20 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de ing. Coman Catalin

Str.Republicii f.n.

 

10.

1CC(parte din PT 4518/1)

II

Statul roman

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

20 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de ing. Coman Catalin

Str.Republicii f.n.

 

11.

1CC

1500

Statul roman

Municipiul Vatra Dornei

 

85 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de

 Coman Catalin

Str.Unirii, f.n.