ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

privind  aprobarea  propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 38022 din CF 38022 situat in Str.Procopeanu Procopovici., judetul Suceava

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

    intrunit in sedinta  ordinara  in data de 26.04.2018

 

Avānd īn vedere expunerea de motive nr.10365/19.04.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.10366/19.04.2018 al  compartimentului de specialitate,

Avānd īn vedere:Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil;art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
           Īn temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

                                                                        HOTĂRĀRE: 

    Art.1. Se aprobă  propunerea  de dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 38022–din CF 38022 situat īn Str.Procopeanu Procopovici ,f.n., jud.Suceava, dupa cum urmeaza:

    Art.2 Se  aproba si se insuseste documentatia tehnica pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str. Procopeanu Procopovici, f.n., in suprafata de 585 de mp dupa cum urmeaza:

a) imobilul cu nr.cadastral 38161, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str. Procopeanu Procopovici,f.n.,    avand suprafata de 196 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

b) imobilul cu nr.cadastral 38162, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str. Procopeanu Procopovici,f.n.,    avand suprafata de 152 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

c) imobilul cu nr.cadastral 38163, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str. Procopeanu Procopovici,f.n.,    avand suprafata de 237 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

   Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de dezlipire.        

   Art. 4. Se dispune O.C.P.I. Suceava īnscrierea īn evidenţele de Carte funciară a celor aprobate īn articolele precedente.

   Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.               

                                                     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

Vatra Dornei

26.04.2018

Nr.92