ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 7500 de lei pentru organizarea  conferintei “Millennials.Promovarea turismului romanesc catre generatia y.Implicarea autoritatilor si asociatiilor in dezvoltarea si promovarea turismului romanesc

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

    intrunit in sedinta  ordinara  in data de 26.04.2018

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.10374/19.04.2018  prezentată de primarul municipiului, raportul nr.10375/19.04.2018  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aproba alocarea sumei de 7500 de lei pentru organizarea  conferintei “Millennials.Promovarea turismului romanesc catre generatia y.Implicarea autoritatilor si asociatiilor in dezvoltarea si promovarea turismului romanesc” in perioada 9-11 mai 2018.

         Art.2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia economica şi Directia Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

Vatra Dornei

26.04.2018

Nr.95