ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂREA

Privind actualizarea HCL nr.241/17.10.2017 privind aprobarea a documentatiei  tehnico-economice  si a  indicatorilor tehnico econimici,  ai investitiei  “ Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare  In Statiunea  Balneo-Climaterica Vatra-Dornei”  la faza Studiu de Fezabilitate , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2”

                          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                         intrunit in sedinta  ordinara  in data de 26.04.2018

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.10380/19.04.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.10381/19.04.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

              În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.5 alin.(3) si alin.(4), art.7 alin.(2), (4), (5) si (6), art.12 alin.(1) din HG nr.907/2016 privindprivind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; art.3 din HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

            ART 1. Se aprobă  documentația tehnico economica  elaborata  , la faza Studiu de fezabilitate pentru investitia :  „Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare  In Statiunea  Balneo-Climaterica Vatra-Dornei ”, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

         ART 2. Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investitiei, la faza Studiu de fezabilitate conform anexei  privind descrierea sumara a investitiei  :  „Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare  In Statiunea  Balneo-Climaterica Vatra-Dornei ”, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

     ART 3. Anexa  privind descrierea sumara a investitiei  :  „Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare  In Statiunea  Balneo-Climaterica Vatra-Dorneifaca parte integranta   din prezenta hotarare .

       Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  Economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                            PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

Vatra Dornei

26.04.2018

Nr.97