ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂREA

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia “Reabilitarea sursei si a retelei de transport si distributie energie termica in municipiul Vatra Dornei, la faza de studiu de fezabilitate”

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                      intrunit in sedinta  ordinara  in data de 26.04.2018

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.10383/19.04.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.10384/19.04.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.5 alin.(3) si alin.(4), art.7 alin.(2), (4), (5) si (6), art.12 alin.(1) din HG nr.907/2016 privindprivind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; art.3 din HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            ART 1. Se aprobă documentatia tehnico-economica si  indicatorii tehnico-economici, pentru investitia “Reabilitarea sursei si a retelei de transport si distributie energie termica in municipiul Vatra Dornei, la faza de studiu de fezabilitate.

         ART 2.  Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia PTDET, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                      PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.04.2018

Nr.98