ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  sumei de 2000 de lei pentru  Scoala Gimnaziala Nr.4 Vatra Dornei, pentru  organizarea “Concursului Judetean al Performantei Scolare”-Editia a II a

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                      intrunit in sedinta  ordinara  in data de 26.04.2018

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.(i) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 2 lit.(a) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 2000 lei  pentru  Scoala Gimnaziala Nr.4 Vatra Dornei pentru organizarea “Concursului Judetean al Performantei Scolare”-Editia a II a.

           Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii.

          Art.3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                      PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.04.2018

Nr.99