ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de  dezvoltare pentru bugetul anului 2018

 

                                     Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                     intrunit in sedinta extraordinara in data de 09  ianuarie  2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.199/04.01.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.200/04.01.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            Tinand cont de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3358/2018 pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018;

            În conformitate cu prevederile art.58 al Legii nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 lit.a coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                                                                        HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba acoperirea din excedentul bugetar a deficitului bugetar al bugetului local, sursa A, sectiunea de dezvoltare,  în sumă  de 155.663,13 lei pentru anul 2018.

Art.2 Se aproba acoperirea deficitului din excedentul bugetar pentru  bugetul Activitati finantate integral din venituri proprii, sursa E- Administratia pietii, aferent anului 2018, în suma  de 15.276,51 lei.

Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           Contrasemneaza,    

      CANDREA MAXIM                                              Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE                                                     

 

Vatra Dornei

09.01.2019

Nr.1