R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

                                      Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                           intrunit in sedinta  ordinara in data de 30  ianuarie  2019

                        

Având în vedere expunerea de motive nr.1856/22.01.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.1857/22.01.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 10 alin.2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c, art. 45, alin. (3) şi art. 115,alin.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

 

H o t ă r ă ş t e:

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei a unor suprafete de teren, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 2. Inventarul domeniul public al Municipiului Vatra Dornei se modifică şi completează în mod corespunzător.

           Art. 3. Primarul, prin Compartimentul cadastru  şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                Contrasemneaza,    

      CANDREA MAXIM                                                       Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE                                                     

 

 

Vatra Dornei

30.01.2019

Nr.10

 

 

 

 

 

                                                          


 

BUNURILE CE VOR FI TRECUTE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI IN DOMENIUL PRIVAT

Nr.crt.

Parcela

Carte funciara

Proprietar tabular

Detinator

Suprafata

Act anexat

Observatii

1.

31730

31730

Municipiul Vatra Dornei Domeniul public

Municipiul Vatra Dornei

 

484 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de

 Coman Catalin

Str.22 Decembrie nr.20

 

2.

33410

33410

Municipiul Vatra Dornei Domeniul public

Municipiul Vatra Dornei

 

Cota de 86//125 din 495  mp

 

 

Plan de situatie intocmit de

 Coman Catalin

Str.Mihai Eminescu nr.27

 

                       

                     PRESEDINTE DE SEDINTA

                              CANDREA MAXIM                                                     

                                                                                    Contrasemnea        

                                                                          Secretarul municipiului

                 Turcu Vasile

ANEXA NR.1 LA HCL NR. 10/30.01.2019