ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea avizului consultativ pentru acordarea titlului de Colegiu national/Colegiu unitatii de invatamant preuniversitar de stat Liceul teoretic”Ion Luca”

 

                                               Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,     

intrunit in sedinta  ordinara in data de 24 aprilie  2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.10719/16.04.2019 prezentată de Primarul municipiului, Raportul nr.10720/16.04.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;Adresa nr.10248/11.04.2019 a Liceului teoretic „Ion Luca” prin care solicita avizul consultativ pentru acordarea titlului de Colegiu;

            În conformitate cu prevederile art.5 alin.2 din ordinul Ministrului Educatiei Nationale nr.3732/2013 privind aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu national/Colegiu, unitatilor de invatamant preuniveristar;

             În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct. 4 si 5 precum  si art. 45 alin.(1),  art.115 alin.(1) lit.(b)din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată si actualizata;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1 Se acorda avizul consultativ Liceului teoretic „Ion Luca’ in scopul atribuirii titlului de Colegiu.

          Art.2 Primarul, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,           GROHINSCHI DORIN                                              Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE       

 

 

 

 

Vatra Dornei

24.04.2019

Nr.100