ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor  financiar pentru Duca Vasile pentru efectuarea  unui tratament medical

 

                                               Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,     

intrunit in sedinta  ordinara in data de 24 aprilie  2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.10722/16.04.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 10723/16.04.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) si art.20 alin.(1) lit.(i) a Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.(2) lit.(a), art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 3000 lei,  ajutor de urgenţă pentru  Duca Vasile , în vederea efectuării unui tratament medical.

            Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia  economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,             GROHINSCHI DORIN                                              Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE       

 

 

 

 

Vatra Dornei

24.04.2019

Nr.101