ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor participanti la olimpiadele scolare

 

                                                        Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,       

intrunit in sedinta  ordinara in data de 24 aprilie  2019

                                                                                                                

          Având în vedere expunerea de motive nr.10725/16.04.2019 prezentată de catre consilierii locali Pastinaru Andreia si Bighiu Doru, raportul nr.10726/19.04.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.”i” al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;art.105 alin.(2) lit.(h) din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale;art.62 lit.(d) din Legea nr.227 /2015 privind Codul fiscal;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1, art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumelor necesare  pentru  Liceul teoretic „Ion Luca” pentru premierea elevilor participanti la olimpiadele scolare dupa cum urmeaza:

1.    Nimigian Ioan -Faza nationala a olimpiadei de logica;-500 de lei;

2. Firicel Lavinia- Faza nationala a olimpiadei de psihologie -500 de lei;

3.     Butnaru Madalina- Faza nationala a olimpiadei de tenis de masa-500 de    

4.     Borgovan Alexandru- Faza nationala a olimpiadei de informatica-500 de lei.

5.     Apetri Caludiu –Faza nationala a olimpiadei de TIC.

           Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii.

          Art.3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,           GROHINSCHI DORIN                                              Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE       

 

 

 

 

Vatra Dornei

24.04.2019

Nr.102