ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  respingerea proiectului de hotarare privind” completarea HCL nr.81/28.03.2019, privind „aprobarea vanzarii suprafetei de 5287 mp teren concesiont,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, teren concesionat situat in Str.22 Decembrie nr.22 C, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC NICIMAN SA”

 

                                                                Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,              

intrunit in sedinta  ordinara in data de 24 aprilie  2019

                                  

Având în vedere expunerea de motive nr.10728/16.04.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.10729/16.04.2019  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;Contractul de concesiune nr.8133/16.05.2001;Contract de novatie nr.8445/03.12.2018;Act aditional nr.l la contractul de concesiune nr.8133/16.05.2001;Declaratie notariala a d-lui Pohoata Vasile Virgil nr. 726/09.04.2019 privind incetarea contractului de concesiune nr.8133/16.05.2001;

În conformitate cu prevederile art.555, art902 alin.(2) pct.13,art.876, art.888  art.903, pct.3, art.1650, 1666 alin.(1) art.567 alin.(2),rt.1270,1730 alihn.(1)-1732 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată, art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;art.902 alin.2 pct.13, ART.1270, 1730-1732 din noul cod civil;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

              Art.1. Se respinge proiectul de hotarare privind “completarea HCL nr.81/28.03.2019, privind „aprobarea vanzarii suprafetei de 5287 mp teren concesiont,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, teren situat in Str.22 Decembrie nr.22 C, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC NICIMAN SA” .

           Art.2 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,           GROHINSCHI DORIN                                              Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                               TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

24.04.2019

Nr.103