ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

 

                                                      Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,         

intrunit in sedinta  ordinara in data de 24 aprilie  2019

           

          Având în vedere expunerea de motive nr. 10737/16.04.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 10738/16.04.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  Extrasele de carte funciara pentru informare eliberate de catre OCPI Vatra Dornei;Planurile de amplasament si delimitare a imobilelor;

               În conformitate cu  prevederile  art.553, art.555, art.556, art.567 alin.(2), art.888  din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată,prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică si prevederile art.6 si art.36 alin.(1) din Legea nr.18/1999 –privind fondul funciar, prevederile art. 119, art.121 alin.1 şi alin.2 din Legea nr. 215/2001-privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Anexei nr.1 pct.12 ale Ordinului nr. 2861/2009 emis de către Ministerul Finanţelor Publice , pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;Decizia nr.332/2016 a Curtii Constitutionale a Romaniei;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art. 45 alin. (3)  coroborat cu  prevederile art.115 alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se constata  apartenenta unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, identificate după cum urmează:

          a)-  teren şi construcţie casa din lemn – in suprafata de 90 mp,  situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Vulturului, nr.3A, identic cu parte din  parcela topo 1614 din CF 38763;

          b) teren in suprafata de 242 mp  şi construcţie casa din lemn – in suprafata de133 mp,  situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Parcului, nr.15, identic cu parte din  parcela topo 770 din CF vechi 1627;

          c) teren in suprafata de 347 mp şi construcţie casa din lemn – in suprafata de 339 mp,  situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Vulturului, nr.3, identic cu parte din  parcela topo 1613 din CF 38752;

          d) teren in suprafata de 81 mp şi construcţie casa din lemn – in suprafata de 79 mp,  situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Vicilicilor nr.16, identic cu parte din  parcela topo 15236 din CF 38753;

           Art.2 Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,           GROHINSCHI DORIN                                              Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                                 TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

24.04.2019

Nr.106