ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 HOTĂRÂRE

privind  revocarea pozitiei nr.2 si 3 din Anexa la HCL nr.198/30.08.2018,  revocarea art.2 din HCL nr.198/30.08.2018 precum si revocarea art.2 al HCL nr.127/30.05.2018

 

                                                        Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,       

intrunit in sedinta  ordinara in data de 24 aprilie  2019

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.10752/16.04.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 10753/16.04.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

       Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 8 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizata;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

       Art.1 Se aproba revocarea pozitiei nr.2 si 3 din Anexa la HCL nr.198/30.08.2018, revocarea art.2 din HCL nr.198/30.08.2018, precum si revocarea art.2 al HCL nr.127/30.05.2018.

      Art.2 Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                  Contrasemneaza,     

         GROHINSCHI DORIN                                              Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                          TURCU VASILE       

 

 

 

Vatra Dornei

24.04.2019

Nr.111