R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati  in cadrul proiectului  “Asfaltare strazi in Municipiul Vatra Dornei”

 

                     Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta  extraordinara in data de 24  mai  2019

  

        Având în vedere expunerea de motive nr.13391/20.05.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.13392/20.05.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;    Contractul de executie lucrari nr.24692/12.09.2018  pentru obiectivul Asfaltare strazi in Municipiul Vatra Dornei”;

          În conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investitiilor publice si a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene; art.4, art.12, art.13, art.15 din OUG nr.114/2018;art.41, art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.5 alin.(1, (3), (4), rt.7 din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                                       HOTĂRĂŞTE:          

          Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati, aferenti investitiei “Asfaltare strazi in Municipiul Vatra Dornei”,   conform anexei la prezenta hotarare.      

         Art.2 Valoarea totala a investitiei este dupa cum urmeaza:

 

Denumire cheltuieli

Valoare Lei

 (inclusiv TVA)

Valoare contract executie lucrari – actualizat

5.431.736,71

Valoare contract executie lucrari – initial

5.086.666,90

Ajustare contract executie lucrari conform OUG 114/2018

                345.069,81

         Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                               Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                        TURCU VASILE       

 

                 

Vatra Dornei

24.05.2019

Nr.123