R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind stabilirea componenţei Comisiei de negociere pentru achiziţionarea de imobile de pe piaţa liberă

 

                       Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

        intrunit in sedinta  extraordinara in data de 24 mai  2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.13397/20.05.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.13398/20.05.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin.(4) lit.,,e” precum şi art.55 alin. (9),  art. 45  si art.115 alin.(1) pct.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se  aproba componenţa Comisiei  de negociere pentru achiziţionarea de imobile de pe piaţa liberă, după cum urmează:

            Primar – Ilie Bonches  - preşedintele comisiei

            Viceprimar –Vicprimar Ripan Marius-membru titular

          Secretar –Vasile Turcu  -membru titular

            Chiruta Vasile -membru titular

            Candrea Maxim -membru titular

            Voloseniuc Mihai- membru titular

            Obreja Mariana -membru titular         

Secretar comisie- Felicia Mezdrea- Consilier juridic

             Grohinschi Dorin membru supleant

             Pintilii Cristian-membru supleant

            Art. 2 Comisia nominalizată va analiza ofertele de imobile existente pe piaţa liberă, care prezintă interes pentru realizarea unor obiective sau măsuri ale administraţiei locale, va negocia preţul şi va propune Consiliului Local achiziţionarea în funcţie de priorităţi.

           Art.3 Cu data prezentei se abroga HCL nr.72/2012.

          Art.4 Primarul municipiului şi Comisia mai sus nominalizată, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                               Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                        TURCU VASILE       

 

                 

 

Vatra Dornei

24.05.2019

Nr.127