R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna aprilie 2019

 

                               Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 30 mai  2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.13488/21.05.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.13489/21.05.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) ale Legii nr.273/2006- privind  finanțele publice locale,   cu modificările  si 0completările ulterioare;art,3, art.23, art.24 din Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale ;art.53, art.56 din HG nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

             În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2, 4 si 5 precum  si art. 45 alin.(2), lit.(a) art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 4271,20 de lei, sprijin financiar pentru  plata cheltuielilor la energia termica,pentru luna aprilie 2019, Centrului social din Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.1.

          Art.2 Suma alocata la art.1 se va face pe baza de documente justificative.

         Art. 3 Primarul, prin Serviciul de Asistenţă Socială şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                                Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE       

 

              

  

Vatra Dornei

30.05.2019

Nr.130