R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. VATRA DORNEI

 

                        Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 30 mai  2019

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.13491/21.05.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 13492/21.05.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu modificarile si completarile ulterioare;Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

         În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                           HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partida constituita din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei,  pe suprafaţa administrată de O.S Iacobeni , conform anexei nr.1 .

        Art.2 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei,  pe suprafaţa administrată de O.S Dorna Candrenilor , conform anexei nr.2 .

        Art.3 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                                Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE       

              

  

Vatra Dornei

30.05.2019

Nr.131

 

 

 

                                                                                   Anexa nr.1 la HCL nr.131/20.05.2019

 

 

 

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Iacobeni

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Val. calc conf preţului de referinţă lei/mc

Pretul propus de pornire la licitaţie pe picior lei/mc

1.

O.S Iacobeni

8849

1484784

I

2A

225

Pr-cons

144,93

250

TOTAL

 

225

 

 

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                                Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE       

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Anexa nr.2 la HCL nr.131/30.05.2019

 

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Dorna Candrenilor

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Val. calc conf preţului de referinţă lei/mc

Pretul propus de pornire la licitaţie pe picior lei/mc

1.

O.S Dorna Candrenilor

6188

I

211B,212B,

213A,215D,H

223

Acc-I

61,84

130

2.

O.S Dorna Candrenilor

6189

I

205B,212C,213C215E, 215F

85

Ig

60,62

120

TOTAL

 

308

 

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                                Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE