R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

Hotarare

privind   aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 38414 din CF 38414 situat in Str.Unirii f.n, judetul Suceava.

 

                                Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 30 mai  2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr.13500/21.05.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.13501/21.05.2019 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere:Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil;art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit.(b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1. Se aprobă  documentatia cu propunerea  de dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 38414–din CF 38414 situat în Str.Unirii ,f.n., jud.Suceava, receptionata sub nr.4976/2019, conform anexei la prezenta hotarare.

    Art.2 Documentatia cadastrala  pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str. Unirii, f.n., in suprafata de 4565 mp, identic cu nr.cadastral 38414 din CF 38414 consta in formarea a doua noi imobile dupa cum urmeaza:

a) imobilul cu nr.cadastral 38745, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str. Unirii ,f.n,    avand suprafata de 1521 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

b) imobilul cu nr.cadastral 38746, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str. Unirii,f.n.,    avand suprafata de 3044 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

  Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei, Iie Bonches,  să semneze actul autentic de dezlipire.        

   Art. 4.  Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.      

        

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                                Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE       

              

  

Vatra Dornei

30.05.2019

Nr.135