R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plata prestate de catre Spitalul Municipal Vatra Dornei in 2019

 

                                Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 30 mai  2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 13505/21.05.2019   prezentată de primarul municipiului, raportul nr.13506/21.05.2019   al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile:

    - art.2 alin.2, anexa 2  nr.crt.296 din  HG nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze pilot, precum şi a listei unităţilor sanitare cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti;art.193 alin.(7) lit.”g” din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

      În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.2 lit.a si  lit.d pct. (6) lit. “a” , pct.3 precum şi art.45 alin.(1),  art. 115 alin. (1), lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice local, actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:       

            Art. 1 Se aprobă tarifele pentru serviciile medicale cu plata prestate de catre Spitalul Municipal Vatra Dornei in 2019, conform Anexelor 1-19, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2  Primarul municipiului, prin Spitalul municipal Vatra Dornei, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                                Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE       

              

  

Vatra Dornei

30.05.2019

Nr.137