R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea  sumelor necesare organizării evenimentului

 “Jocurile copilariei”      

          

                                Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 30 mai  2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 13514/21.05.2019  prezentată de primarul municipiului, raportul nr. 13515/21.05.2019  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.(i) al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a” precum şi art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                           HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1  Se aprobă  alocarea sumei de 4000 de lei pentru organizarea evenimentului „Jocurile copilariei” la Vatra Dornei.

          Art. 2 Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia economica şi Serviciul de Promovare a Turismului şi Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                                Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE       

                 

Vatra Dornei

30.05.2019

Nr.140