R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂREA

privind  aprobarea tarifelor ce vor fi practicate  de catre sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru desfasurarea activitatilor de salubrizare  şi ecologizare pe raza municipiului Vatra Dornei

  

                             Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 30 mai  2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 13532/21.05.2019  prezentată de primarul municipiului, raportul nr. 13533/21.05.2019  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Local nr. 50/2018 privind  aprobarea delegarii directe a gestiunii Serviciului public de salubrizare si ecologizare din municipiul Vatra Dornei  către S.C. “ECOLOGICA ” S.R.L. VATRA DORNEI;

- prevederile art. 9, alin. (2), lit. d), art. 32, alin. (1), lit. e) și art. 43, alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice Nr. 51/ 2006, cu modificările și completările ulterioare a serviciilor de salubrizare a localităților;

- prevederile art. 16, alin. (1) din Ordinul Nr. 109/ 2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru serviciile comunitare privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

- prevederile art. 115 din Ordinul Nr. 82/ 2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare al localităților;

- prevederile art. 6, alin. (1), lit. k) din Legea Nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate al localităților, republicată;

 În temeiul art. 36, alin 2 lit.d si alin.6, lit. a, punctul 14, art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART. 1. Se aproba  tarifele ce vor fi practicate de către SC ,,ECOLOGICA VATRA DORNEI” SRL, începând cu data de 01.06.2019, pentru desfăşurarea activităţilor de salubrizare şi ecologizare pe raza municipiului Vatra Dornei , potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.202/2018.

Art.3 Primarul municipiului, prin SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                                Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE       

                  

Vatra Dornei

30.05.2019

Nr.146