R O M Ā N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRĀREA

privind   aprobarea  decontarii din bugetul local al Municipiului Vatra Dornei, catre SC ECOLOGICA SRL a contribuției pentru economia circulară, īn cuantumul de 29.392,80 de lei

 

                         Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 30 mai  2019

 

 Avānd īn vedere expunerea de motive nr. 13541/21.05.2019  prezentată de primarul municipiului, raportul nr. 13542/21.05.2019  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere:

- prevederile  art.17 alin.(1) din Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a art.9 alin.(1)lit.(c) din  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

  In temeiul art.36,alin.(2) lit.d coraborat cu alin.6 lit.(a) pct.14  art.45 alin (1) si 115 alin.(1), lit b),din Legea 215/2001 privind administratia publica locala ,republicata si actualizata.

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba decontarea din bugetul local al municipiului  Vatra Dornei,catre SC ECOLOGICA SRL a contribuției pentru economia circulară, īn cuantumul de 29.392,80 de lei.

Art.2  Primarul municipiului, prin Directia economica, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

  

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                                Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE       

                 

Vatra Dornei

30.05.2019

Nr.149