R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind    aprobarea vanzarii suprafetei de 179 mp teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Pacii, teren  aferent constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  SC DORNA TURISM SA

 

                              Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                   intrunit in sedinta  ordinara in data de 30  ianuarie  2019

 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.1871/22.01.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.1872/22.01.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată, art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vanzarea  suprafetei de 179 mp,  aferent constructiei, situata in Str. Luceafarului nr.19, identic cu nr.cadastral 38578 din CF 38578,  cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC DORNA TURISM SA proprietara constructiei.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 45 de euro/mp, la cursul leu euro din ziua platii, conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea    integral  la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

            Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

            Art.4 Se imputerniceste primarul municipiului Vatra Dornei, sa semneze contractul de vanzare-cumparare.

           Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                Contrasemneaza,             CANDREA MAXIM                                                            Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE                                                     

 

 

Vatra Dornei

30.01.2019

Nr.15