R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor Scolii gimnaziale nr.2, care au obtinut Locul I la concursul “Sanitarii priceputi”

 

                                   Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 30 mai  2019

                                                                                                                

          Având în vedere expunerea de motive nr. 13547/21.05.2019   prezentată de catre primarul municipiului, raportul nr. 13548/21.05.2019   al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.”i” al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;art.105 alin.(2) lit.(h) din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale;art.62 lit.(d) din Legea nr.227 /2015 privind Codul fiscal;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. (2), art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumelor necesare  pentru Scoala gimnaziala nr.2, pentru premierea elevilor  care au obtinut Locul I la concursul “Sanitarii priceputi”, dupa cum urmeaza:

       1. Cozan Ana Maria -500 de lei;

2.Popovici Roxana Ionela -500 lei.

3.Roiu Pastinaru Carmen Andreia-500 de lei;

4.Sesureac Valentina Andreea-500 de lei;

5.Dranca Elena-500 de lei;

6.Fratiman Maria Luisa-500 de lei;

7.Oprisan Alexandra-500 de lei;

           Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii.

          Art.3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                                Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE       

 

                 

Vatra Dornei

30.05.2019

Nr.151