R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  clasificarea în categoria de folosinta  drumuri publice de interes local a unor strazi neclasificate,  din municipiului  Vatra – Dornei, Județul Suceava

 

                                   Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 30 mai  2019

Având în vedere:

-expunerea de motive nr. 13553  din 21.05.2019  a primarului municipiului Vatra Dornei;

-raportul de specialitate nr. 13554 din 21.05.2019 a compartimentului de specialitate;

- prevederile H.C.L., nr. 66, Anexa 1f, din 31.08.1999, privind însușirea inventarului domeniului public întocmit conform Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică;

- prevederile art. 1, 3 lit. a), 4 lit. a), 5, 6, 7, 9 și 13, din O.G. nr. 47/1997, privind regimul drumurilor publice (republicată);l

-pevederile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. b). coroborat cu alin. (4), lit. e), alin. (2), lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, actualizată și republicată;

În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 115 alin. (1), lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, actualizată și republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

         Art.1. Se aprobă clasificarea unor străzi în categoria  de folosinta drumuri publice de interes local a unor strazi neclasificate, din municipiului Vatra – Dornei, Județul Suceava, conform Anexei nr. 1, la prezenta hotărâre.

       Art.2. Imobilele prevăzute în Anexa nr. 1,  clasificate strazi, avand  categoria de folosinta drumuri publice de interes local, sunt administrate de către Primăria municipiului Vatra Dornei și fac parte din proprietatea publică a municipiului.   

      Art.3. Cu data prezentei se abroga HCL nr.208/12.09.2018 si HCL nr.235/28.09.2018.

        Art.4. Secretarul municipiului Vatra Dornei, va asigura comunicarea prezentei hotărâri către:

-Instituția Prefectului – Județul Suceava;

-Primarului municipiului Vatra Dornei;

-Direcțiilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

-Tuturor persoanelor interesate.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                                Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE       

 

                

Vatra Dornei

30.05.2019

Nr.153