R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind modificarea  si completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

 

                                     Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 30 mai  2019

                                          

                         Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.13556/21.05.2019 prezentată de  Dl. Ilie Boncheș, primarul Municipiului Vatra Dornei

- Raportul nr.13557/21.05.2019 al  compartimentului cadastru

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

- Prevederile art. 8, alin (1) și alin (2), din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor publice (republicată)

- Prevederile Legii nr. 213/1998, art. 3, alin. (4), privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale Hotărârii Guvernului  nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; HCL nr.66/1999;

-Anexa nr.6 a Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (2) lit. (c) coroborat cu alin.(5) lit.(c)  şi art.45 alin. (3) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                           HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

(1) Textul de la poziția nr. 9, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.7.2 “ coloana nr. 3, va avea următorul cuprins: “De la intersecția cu strada Botanist Procopeanu Procopovici până la proprietate particulară, cu suprafața de 3.895 mp și  lungimea de  401m, alcătuită din Tronson I,  cu suprafața de 1.295 mp și lungimea de 132m, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, cu trotuare, înscris în CF Nr. 36857 Vatra Dornei, număr cadastral 36857 și Tronson II, cu suprafața de 2.600mp și lungimea de 269m, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, cu trotuare, înscris in CF Nr. 36900 Vatra Dornei, număr cadastral 36900. Vecinătăți: N - Str. Botanist Procopeanu Procopovici, S, E, V- proprietăți particulare“; coloana nr.4 va avea următorul cuprins  “ 1955 “, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: “ 925,365; 1.857,876 “, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “OG 43/1997; Hotărârea Consiliului Local nr. 153/30.05.2019 “.

(2) Textul de la poziția nr. 20, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2. “, coloana nr. 3, va avea următorul cuprins: “De la intersecția cu strada Calea Transilvaniei Tronson II până la proprietate particulară, cu suprafața de 3.815mp  și lungimea de 407m, alcătuită din Tronsonul I cu suprafața 3.304mp și lungimea de 349m, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, înscris în Cartea Funciară nr. 36838 Vatra Dornei, număr cadastral 36838 și Tronsonul II, cu suprafața de 511mp și lungimea de 58m, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, înscris în Cartea Funciară nr. 36893 Vatra Dornei, număr cadastral 36893. Vecinătăți: N – strada Calea Transilvaniei, S, E, V, - proprietăți particulare“, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins  “1968“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “ 966,537; 149,486“, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “OG 43/1997; Hotărârea Consiliului Local nr. 153/30.05.2019“.

(3) Textul de la poziția 36, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.7.2.”, coloana nr. 3, va avea următorul cuprins: “De la intersecția cu strada Mihai Eminescu până la strada Dornelor, cu suprafața de 2.123mp și lungimea de 154m, alcătuită din Tronsonul I, cu suprafața de 1.464mp și lungimea de 106m, cu îmbrăcăminte din pavaj, înscris în Cartea Funciară nr. 36843 Vatra Dornei, număr cadastral 36843 și Tronsonul II, cu suprafața de 659mp și lungimea de 48m, cu îmbrăcăminte din pavaj, înscris în Cartea Funciară nr. 36892 Vatra Dornei, număr cadastral 36892. Vecinătăți: N – strada Mihai Eminescu, S – strada Dornelor, E, V, - proprietăți particulare”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins “ 1977“, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: “ 1.220,138; 549,229“, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “OG 43/1997; Hotărârea Consiliului Local nr. 153/30.05.2019 “.

(4) Textul de la poziția 38, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.7.2.”, coloana nr. 3, va avea următorul cuprins: “De la intersecția cu strada Vicilicilor până la strada Unirii, cu suprafața de 4.455mp și lungimea de 1.061m, alcătuită din Tronsonul I, cu suprafața de 1.600 mp și lungimea de 404m, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, înscris în Cartea Funciară nr. 36744 Vatra Dornei, număr cadastral 36744 și Tronsonul II, cu suprafața de 2.855mp și lungimea de 657m, îmbrăcăminte din beton asfaltic, înscris în Cartea Funciară nr. 36827 Vatra Dornei, număr cadastral 36827. Vecinătăți: N, E – proprietăți particulare, S – proprietăți particulare și strada Unirii, V-intersecția cu strada Vicilicilor“, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “ 1971“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “ 1.525,040; 2.721,244“, coloana 6 va avea următorul cuprins: “OG 43/1997; Hotărârea Consiliului Local nr. 153/30.05.2019”.

(5) Textul de la poziția 40, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.7.2 “, coloana nr. 3, va avea următorul cuprins: “De la intersecția cu strada Botanist Procopeanu Procopovici până la străzile Nicolae Bălcescu și Diecilor, cu suprafața de 4.496mp și lungimea de 472m, alcătuită din Tronsonul I, cu suprafața de 1.980mp și lungimea de 255m, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, înscris în Cartea Funciară nr. 36840 Vatra Dornei, număr cadastral 36840 și Tronsonul II, cu suprafața de 2.516mp și lungimea de 217m, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic înscris în Cartea Funciară nr. 36891 Vatra Dornei, număr cadastral 36891. Vecinătăți: N – strada Botanist  Procopeanu Procopovici, S – proprietăți particulare, E – strada Nicolae Bălcescu, V – strada Diecilor”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins “ 1966“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “ 941,372; 1.206,373“, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “OG 43/1997; Hotărârea Consiliului Local nr. 153/30.05.2019”.

(6)                    Textul de la poziția 48, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.7.2 “, coloana 3, va avea următorul cuprins: “De la intersecția cu strada Unirii până la proprietate particulară, cu suprafața de 5.369mp și lungimea de 517m, alcătuită din Tronsonul I, cu suprafața de 3.800mp și lungimea de 346m, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, înscris în Cartea Funciară nr. 36712 Vatra Dornei, număr cadastral 36712 și Tronsonul II, cu suprafața de 1.569 mp și lungimea de 171m, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, înscris în Cartea Funciară nr. 36817 Vatra Dornei, număr cadastral 36817. Vecinătăți: N – strada Unirii, S, E, V – proprietăți particulare”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins “ 1966 “, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “ 159,644; 65,916“, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “OG 43/1997; Hotărârea Consiliului Local nr. 153/30.05.2019

(7) Textul de la poziția 52, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: : “ 1.3.7.2 “, coloana nr. 3, va avea următorul cuprins: “De la intersecția cu strada Calea Transilvaniei până la intersecția cu strada Silvicultorului, cu suprafața de 14.751mp și lungimea de 1.790m, alcătuită din Tronsonul I cu suprafața de 9.822mp și lungimea de 1.272m, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, înscris în Cartea Funciară nr. 36841 Vatra Dornei, număr cadastral 36841 și Tronsonul II, cu suprafața de 4.929mp și lungimea de 518m, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, înscris în Cartea Funciară nr. 36889 Vatra Dornei, număr cadastral 36889. Vecinătăți: N-strada  Calea  Transilvaniei, S, E – proprietăți particulare, V – strada Silvicultorului“, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins “ 1961“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “ 2.380,763; 1.194,744“, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “OG 43/1997; Hotărârea Consiliului Local nr. 153/30.05.2019

(8) Textul de la poziția 54, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.17.2, 1.3.7; 1.3.7.2”, coloana nr. 3, va avea următorul cuprins: “De la intersecția cu strada 22 Decembrie până la Râul Bistrița, cu suprafața de 26.144mp și lungimea de 1.766m, alcătuită din Tronsonul I, cu suprafața de 18.600mp și lungimea de 1.110m, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, înscris în Cartea Funciară nr. 36696 Vatra Dornei, număr cadastral 36696, Tronsonul II, cu suprafața de 6.204mp și lungimea de 388m, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, înscris în Cartea Funciară nr. 36819 Vatra Dornei, număr cadastral 36819 și Tronsonul III, cu suprafață de 1.340mp și lungimea de 268m, cu îmbrăcăminte din balast, înscrisă în CF 36826 Vatra Dornei, număr cadastral 36826. Vecinătăți: N – proprietăți particulare, S –     Calea ferata Suceava – Ilva Mică km 108+220, E – strada 22 Decembrie, V – Râul Bistrița”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins “ 1967“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “ 2.505,094; 834,570; 180,475“, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “OG 43/1997; Hotărârea Consiliului Local nr. 153/30.05.2019

(9)    Textul de la poziția  poziția 56, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.7.1 “, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Strada Botanist Procopeanu Procopovici”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “De la intersecția cu strada Diecilor până la intersecția cu strada Petreni, cu suprafața de 1.778mp și lungimea de 251m, alcătuită din Tronsonul I, cu suprafața de 1.400mp și lungimea de 192m, cu îmbrăcăminte din balast, înscris în Cartea Funciară nr. 36691 Vatra Dornei, număr cadastral 36691 și Tronsonul II, cu suprafața de 378mp și lungimea de 59m, cu îmbrăcăminte din balast, înscris în Cartea Funciară nr. 36828 Vatra Dornei, număr cadastral 36828. Vecinătăți: N, S – proprietăți particulare, E – strada Diecilor, V – strada Petreni. “, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins “ 1967“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “ 23,057; 6.225“, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “OG 43/1997; Hotărârea Consiliului Local nr.153/30.05.2019; Hotărârea Consiliului Local nr. 147/13.06.2018“

(10) Textul de la poziția 61, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.7.1, 1.3.7.2 “, coloana nr. 3, va avea următorul cuprins: “De la intersecția cu strada Mihai Eminescu până la proprietate particulară, cu suprafața de 11.111mp și lungimea de 1.522m, alcătuită din Tronsonul I, cu suprafața  de 5.766mp și lungimea de 619m, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, înscris în Cartea Funciară nr. 36717 Vatra Dornei, număr cadastral 36717 și Tronsonul II, cu suprafața de 5.345mp și lungimea de 903m, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic și balast, înscris în Cartea Funciară nr. 36868 Vatra Dornei, număr cadastral 36868. Vecinătăți: N,S,E,V – Municipiul Vatra Dornei, domeniul privat“, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins “ 1982“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “ 387,766; 359,453“, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “OG 43/1997; Hotărârea Consiliului Local nr. 153/30.05.2019

(11)  Textul de la poziția 67, coloana nr. 3, va avea următorul cuprins: “De la strada Unirii până la limita cu U.A.T. Șaru Dornei, cu suprafața de 10.742mp și lungimea de 2.447m, alcătuită din Tronsonul I, cu suprafața de 9.025mp și lungimea de  1.752m, cu îmbrăcăminte din balast, înscris în Cartea Funciară nr. 36823 Vatra Dornei, număr cadastral 36823 și Tronsonul II, cu suprafața de 1.717mp și lungimea de 695m, cu îmbrăcăminte din balast, înscris în Cartea Funciară nr. 36820 Vatra Dornei, număr cadastral 36820. Vecinătăți: N,S – proprietăți particulare, E – strada Unirii, V – limita cu U.A.T. Șaru Dornei”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins “ 1963“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “ 322,802; 61,413“, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “OG 43/1997; Hotărârea Consiliului Local nr. 153/30.05.2019

(12)  Textul de la poziția 69, coloana nr. 3, va avea următorul cuprins: “De la intersecția cu strada Unirii până la intersecția cu strada Călimani, cu suprafața de 1.728mp  și lungimea de 290m, alcătuită dinTronsonul I, cu suprafața de 800mp și lungimea de 137m, cu îmbrăcăminte din balast, înscris în Cartea Funciară nr. 36665 Vatra Dornei, număr cadastral 36665 și Tronsonul II, cu suprafața de 928mp și lungimea de 153m, cu îmbrăcăminte din balast, înscris în Cartea Funciară nr. 36919 Vatra Dornei, număr cadastral 36919. Vecinătăți: N, E, V  –proprietăți particulare, S – strada Unirii”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins “ 1963“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “ 23,057; 26,746“, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “OG 43/1997; Hotărârea Consiliului Local nr. 153/30.05.2019

(13)  Textul de la poziția 74, coloana nr. 3, va avea următorul cuprins: “De la intersecția cu strada Foresta până la proprietate particulară, cu suprafața de 944mp și lungimea de 383m, alcătuită dinTronsonul I, cu suprafața de 680mp și lungimea de 275m, cu îmbrăcăminte din balast, înscris în Cartea Funciară nr. 36719 Vatra Dornei și Tronsonul II, cu suprafața de 264mp și lungimea de 108m, cu îmbrăcăminte din balast, înscris în Cartea Funciară nr. 36866 Vatra Dornei, număr cadastral 36866. Vecinătăți: N,V  – proprietăți particulare, E – proprietate particulara, S – strada Foresta”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins “ 1963“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “ 19,599; 7,609 “, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “OG 43/1997; Hotărârea Consiliului Local nr. 153/30.05.2019”.

               Art.2 Direcția economică, va actualiza în mod corespunzător inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Vatra Dornei, cu bunurile prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Documentatia cuprinzand modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, se transmite Consiliului Judetean Suceava, in vederea aplicarii procedurilor de modificare a Hotararii Guvernului Romaniei nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare.

           Art.4 Cu data prezentei, se abroga HCL nr.110/2018, HCL nr.209/2018, HCL nr.259/2018; HCL 266/15.11.2018.

           Art.5 Primarul municipiului şi compartimentul financiar contabil vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                                Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE       

 

                 

Vatra Dornei

30.05.2019

Nr.154