R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare in vederea completarii si actualizarii Anexei nr.6 la HG nr.1357/2001, in sensul abrogarii pozitiei nr.411 si completarea cu pozitia nr.464

 

                                     Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 30 mai  2019

                                                                                                

            Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 13558/21.05.2019 prezentată de  Dl. Ilie Boncheș,  primarul Municipiului Vatra Dornei;

- Raportul nr.13559/21.05.2019 al compartimentului cadastru;

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

- Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (2) lit. c) şi art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                           HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Se completeaza inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

           Art.2  Se abroga pozitia nr.1.4, cod inventar Ľ -„Atelier Scoala ” din inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare, corespondent pozitiei nr.411 din Anexa nr.6 la Hotararea Guvernului Romaniei nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare.

            Art.3 Pentru o corespondenta facila a bunurilor care fac parte din inventarul domeniului public, pozitiilor nou introduse, li se atribuie numere de ordine in continuarea numrului de oridne 463(ultima pozitie introdusa in inventarul domeniului public, conform M>OF.al Romaniei nr.653/25.08.2016).

           Art.4 Documentatia cuprinzand  completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, se transmite Consiliului Judetean Suceava, in vederea aplicarii procedurilor de modificare a Hotararii Guvernului Romaniei nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare.

           Art.5 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.261/26.10.2018.

          Art.6  Primarul municipiului şi compartimentul  cadastru, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                                Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

30.05.2019

Nr.155