R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

 

                             Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 30 mai  2019

           

          Având în vedere expunerea de motive nr. 13564/21.05.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 13565/21.05.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

            În conformitate cu  prevederile  art.555, art.556, art.567 alin.(2), art.888 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, prevederile art.6 si art.36 alin.(1) din Legea nr.18/1999 –privind fondul funciar, prevederile art. 119, art.121 alin.1 şi alin.2 din Legea nr. 215/2001-privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Anexei nr.1 pct.12 ale Ordinului nr. 2861/2009 emis de către Ministerul Finanţelor Publice , pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art. 45 alin. (3)  coroborat cu  prevederile art.115 alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se atesta apartenenta unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, identificate după cum urmează:

          a)-  teren in suprafata de 353 mp şi construcţie casa din lemn C1– in suprafata de 31 mp,  situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Pinului, nr.37, identic cu parte din  parcela topo 757/2 din CF 3832883, precum si constructie anexa din lemn C2 in suprafata de 19 mp;

           Art.2 Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                                Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE       

 

 

 

Vatra Dornei

30.05.2019

Nr.157