ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  actualizarea  proiectului  » complex de agrement lunca dornelor »  si depunerea acestuia la FDI

 

                             Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 30 mai  2019

 

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de catre Consilier local Mateiciuc Ilie, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.5 alin.(3) si alin.(4), art.7 alin.(2), (4), (5) si (6), art.12 alin.(1) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; art.3 din HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”e” precum şi art. 45 alin.1, art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – republicată, a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1.  Se aproba actualizarea  Proiectului  » Complex de agrement Lunca Dornelor »  .

Art.2 Se aproba depunerea proiectului la FDI in vederea finantarii proiectului.

            Art.3. Primarul municipiului, prin Direcţia tehnică-Serviciul DSIE şi Direcţia buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                                Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

30.05.2019

Nr.158