ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare deplasarii  Ansamblului  “Balada Dornelor “ din cadrul Clubului copiilor,  in Polonia-Poznan la Festivalul International de folclor pentru copii FOLK FUN

 

                             Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 30 mai  2019

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.(i) Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.1, 5, precum şi art. 45 alin. (1), art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 10.000 lei  catre  Ansamblul Folcloric “Balada Dornelor” vederea deplasarii la Festivalul International de folclor din Polonia-Poznan ,  in perioada 11-17 iunie  2019.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local, de la capitolul 7-Cultura, recreere si religie- bunuri si servicii – cod indicator 67.02.20.

         Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                                Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

30.05.2019

Nr.159