R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

              HOTĂRÂRE

privind  constituirea Comisiei de dare în plată si aprobarea  Procedurilor pentru activitatea Comisiei, in vederea stingerii creantelor fiscale datorate bugetului local prin trecerea în proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei a unor bunuri imobile proprietatea debitorilor, conform art.263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare

 

              Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta  de indata  in data de 10 iunie  2019

 

            -Expunerea de motive a  Primarului municipiului Vatra Dornei înregistrată la nr. 15426/07.06 2019;

            -Referatul de specialitate compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 15425/07.06.2019;

            - Art.263 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu moficările și completările ulterioare ;art. 56, art. 120 alin.(1), art. 121 alin.(1) şi (2) şi art. 139 alin.(2) din Constituţia României, republicată ;

-Art. 4 şi art. 9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la data de 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997 ;

- Prevederile art.7 alin.13 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administratia publică, republicată ;art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.b) și c), coroborat cu alin.(4) lit. a) și e) și alin.(9), respectiv art.45 alin.(2) lit.a), art.45 alin.(3) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1- (1) Se aproba constituirea Comisiei pentru analiză și soluționare a cererilor de dare în plată în urmatoarea componență:

  1. Rapan Marius- Viceprimar – Președinte
  2. Turcu Vasile- Secretar Municipiu- Membru
  3. Pintescu Maria- Director economic –Membru
  4. Anichitoaie Viorica-  Sef serviciu venituri- Membru
  5. Dudici Cezar Catalin- Consilier Juridic- Membru
  6. Grohinschi Dorin- Consilier Local- Membu
  7. Mateiciuc Ilie- Consilier Local- Membru

Membrii supleanti:

1.Călinescu Brândușa- Sef serviciu contabilitate- Membru supleant

2.Nacu Marcel – Consilier – Membru supleant

3.Coman Catalin - Consilier- Membru supleant

4.Scripcaru Corneliu- Consilier Local- Membru supleant

Pintilii Cristian- Consilier Local- Membru supleant

(2) Activitatea de secretariat a Comisiei va fi asigurată de un secretar, în această

calitate fiind desemnat domnul Sfrijan Iulian.

Art. 2 – Comisia se organizează si va funcționa potrivit dispozitiilor procedurii din anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.

Art.3 Se aprobă Procedura de analiză și soluționare a cererilor de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată, conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integranta.

            Art. 4- Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri incredințează Comisia pentru analiză și soluționare a cererilor de dare în plată , Directia economică și Serviciul venituri din cadru UAT Vatra Dornei.

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                                Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                              Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                       TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

10.06.2019

Nr.162

 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.162/10.06.2019

 

 

Procedură de analiză și soluționare a cererilor de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată

 

            Art. 1  Dispoziții generale

(1)  Prezenta procedură reglementează cadrul legal, competență și modalitatea de analiză și soluționare a cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei a unor bunuri imobile reprezentând construcție și teren aferent, precum și terenuri fără construcții, situate în raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei.

(2)  Beneficiarii prezentei proceduri sunt toți debitorii persoane fizice sau juridice, care solicită stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei a unor bunuri imobile, chiar dacă acestea sunt supuse executării silite de către organul fiscal local.

(3)  Stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei a unor bunuri imobile proprietatea debitorului are la bază cererea persoanei fizice sau juridice formulată în acest sens și care dorește să beneficieze de dispozițiile art.263 din Legea nr.207/2015 privind darea în plată.

 

Art.2  Cererea și documentația care însoțește cererea privind stingerea creanțelor fiscale administrate de  organul fiscal local prin dare în plată.

 

(1)  Cererea debitorului privind stingerea creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local prin darea în plată va cuprinde în mod obligatoriu date referitoare la:

a)     date de identificare ale debitorului;

b)     date privind structura capitalului social, a asociaților ori a acționariatului în cazul debitorului persoană juridică;

c)     cuantumul și natura creanțelor fiscale datorate organului fiscal local, separat pe debite principale și accesorii la data depunerii cererii;

d)     acordul expres al debitorului/debitorului garant privind trecerea în proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei a bunurilor imobile la valoarea de evaluare fară TVA stabilit de experți evaluatori proprii sau de experți evaluatori independenți contractați de autoritatea publică;

e)     semnatura reprezentantului legal al debitorului/debitorului garant persoană juridică.

 

 

(2)  La cerere se anexează:

a)     copii legalizate de pe actele care atestă dreptul de proprietate al debitorului/ debitorului garant  asupra bunurilor imobile pentru care acesta solicită trecerea în proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei;

b)     extras de carte funciară, în original, emis în condițiile legii, la data depunerii cererii,de Biroul de carte funciară din cadrul oficiului de cadastru și publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială se afla bunul imobil, din care să rezulte că acesta nu este grevat de drepturi reale și de alte sarcini;

c)     copia  certificată a certificatului de înmatriculare, certificatului de înregistrare fiscală, extrasului din Registrul asociațiilor și fundațiilor sau a documentului de identitate pentru persoane fizice, după caz;

d)     copia certificată a Actului constitutiv și Statutului debitorului persoană juridică;

e)     documentul încheiat în formă autentică prin care debitorul garant își asumă obligația de plată a debitorului;

f)      în cazul debitorului/ debitorului garant persoană juridică, copii de pe fișa mijlocului fix și de pe balanța analitică a mijloacelor fixe;

g)     certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte că pe numele debitorului/ debitorului garant persoană juridică nu sunt înscrise mențiuni cu privire la declararea stării de insolvență;

h)     raportul de evaluare întocmit de persoane specializate, în conformitate cu art 232 din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

i)      acordul expres al debitorului/debitorului garant privind prețul de evaluare al bunurilor imobile, stabilit conform prevederilor prevăzute la lit. h);

j)      acceptul debitorului/debitorului garant cu privire la compensarea diferenței, potrivit legii, în cazul în care valoarea bunului imobil, determinată potrivit lit. h), este mai mare decât creanța fiscală pentru care se solicită stingerea prin dare în plată;

k)     declație pe proprie raspundere a debitorului/ debitorului garant, în formă autentică, din care să rezulte că:

- bunurile imobile nu sunt aduse ca aport în cadrul unei asocieri în participațiune, aport la capitalul social al unei societăți comerciale și/sau nu sunt inchiriate ori concesionate, arendate;

- pe numele debitorului nu există cereri sau nu a fost deschisă procedura insolvenței sau că nu se află în administrare specială, potrivit legii;

- bunurile imobile nu sunt grevate de drepturi reale și de alte sarcini și că nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietății;

- la data depunerii cererii bunurile imobile care fac obiectul solicitării de dare în plată sunt proprietatea debitorului/ debitorului garant.

(3) Cererea de dare în plată și documentele anexate se înregistrează la Primăria Vatra Dornei. Evidența cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Vatra Dornei, se ține de către organul fiscal într-un registu special.

            Art. 3 – Comisia pentru analiză și soluționare a cererilor de dare în plată

(1)  Funcționarea comisiei.

1.1  Comisia pentru analiză și soluționare a cererilor de dare în plată constituită conform art.1 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Local, denumită în continuare “Comisie”, este condusă de președinte.

1.2  Comisia își desfășoară activitatea în ședințe de lucru.

1.3  Comisia se va întruni ori de câte ori este cazul, la convocarea președintelui acesteia, comunicată prin grija secretarului Comisiei.

1.4  Ordinea de zi a ședinței va fi comunicată membrilor Comisiei odată cu convocare.

1.5  În cazul absenței oricărui membru al Comisie, atribuțiile acestuia vor fi îndeplinite de către membrul supleant.Comisia va adopta decizii numai cu votul a jumatate plus unu din membrii comisiei.

1.6  Comisia este legal constituită dacă sunt prezenți jumătate plus unu din numărul membrilor acesteia, cu prezența obligatorie a președintelui, sau al membrului care îl înlocuiește.

1.7  Cererile prezentate în cadrul sedinței de lucru vor fi analizate de Comisie, având în vedere documentația depusă în susținerea acestora.

1.8  Comisia va decide modul de soluționere a cererilor debitorilor pe baza documentației depuse și în conformitate cu dispozițiile legale.

1.9  Comisia decide legal asupra modului de soluționare a cererilor, cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.

1.10         În situția în care membrii Comisiei au opinii divergente privind modul de soluționare a cererii, acestea vor trebui să fie motivate și se vor consemna în procesul-verbal ca opinii separate.

1.11         Comisia duce la îndeplinire atribuțiile cei revin prin grija secretarului desemnat prin art.1  din hotărâre.

1.12         Asupra celor discutate și hotărâte de Comisie secretarul încheie un proces-verbal care va fi semnat se toți membrii prezenți ai Comisiei sau de înlocuitorii de drept ai acestora.

(2)  Atribuțiile comisiei

2.1  Analizarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale, prin

trecerea în proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei a bunurilor imobile care fac obiectul procedurii de dare in plata, având în vedere urmatoarele date și documente:

a)     documentația care însoțește cererea, astfel cum aceasta este prevăzută la art.3 din prezenta procedură;

b)     înscrisul prin care, de comun acord cu debitorul, s-a stabilit valoarea la care se va realiza darea în plată;

c)     solicitarea privind preluarea în administrare a imobilului respectiv, avizată de ordonatorul principal de credite;

d)     copiile certificate de pe titlurile executorii și, dacă este cazul, de pe celelalte acte de executare silită privind bunurile imobile care fac obiectul cererii;

e)     referatul organului fiscal competent, care să cuprindă informațiile referitoare la debitor și la bunurile imobile care pot face obiectul dării în plată, cuprinse în cererea debitorului și în documentația de susținere depusă de acesta, suma obligațiilor fiscale restante la data întocmirii referatului, actualizate cu nivelul accesoriilor aferente și, dacă este cazul, al cheltuelilor de executare silită, propunerile privind apliarea procedurii de dare în plată, precum și eficiența acestei modalități de stingere a creanțelor fiscale;

f)      alte acte necesare, potrivit legii, în susținerea cererii.

2.2   Analizarea cererilor debitorilor persoane juridice pentru care s-a deschis procedura insolvenței, transmise de către administratorul sau lichidatorul judiciar, privind stingerea creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin dare în plată, având în vedere următoarele date și documente:

a)     existența unei încheieri sau a unei sentințe judecătorești de deschidere a procedurii insolvenței;

b)     acordul membrilor adunării creditorilor privind trecerea în proprietatea publică a Municipiului Vatra Dornei a unor bunuri imobile în contul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local, înscrise în tabloul creditorilor, fie ca o măsură în cadrul planului de reorganizare judiciară, fie ca o modalitate de atribuire a unui bun în contul creanței în cadrul lichidării;

c)     solicitarea privind preluarea în administrare a imobilului respectiv, avizată de ordonatorul principal de credite;

d)     existența dreptului de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile care fac obiectul dării în plată;

e)     avizul administratorului sau a lichidatorului judiciar, după caz, asupra existenței dreptului de proprietate a debitorului asupra bunurilor imobile, precum și pentru inexistența unor cereri de revendicare și restituire, potrivit legii

f)      bunurile imobile nu fac obiectul unor cereri de revendicare și restituire, potrivit legii.

2.3  Solicitarea completării documentației în susținerea cererii cu alte date documente, pe care le consideră necesare în fundamentarea solicitării debitorului și luarea deciziei.

2.4  Aducerea la cunoștință debitorului a valorii evaluate de către un expert evaluator.

2.5  Solicitarea acordului expres al debitorului privind acceptarea valorii evaluate a bunului imobil.

2.6  Deciderea modului de soluționare a fiecărei cereri prin aprobarea sau respingerea acesteia.

(3)  Deciziile Comisiei

3.1 Comisia emite deciziile de aprobare sau de respingere a cererii de dare în plată, decizii de revocare a dării în plată, în condițiile art.263 alin.(13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

3.2 Comisia poate respinge cererile debitorilor în situația în care:

            a) debitorul nu anexează cererii de dare în plată documentele menționate la art. 2 alin. (2), nici în urma solicitării completării documentației înaintate;

            b) debitorul nu-și manifestă acordul expres privind acceptarea valorii evaluate a bunului imobil;

            c) debitorul refuză compensarea diferenței, potrivit legii, în cazul în care valoarea bunului imobil este mai mare decât creanța fiscală pentru care se solicită stingerea prin dare în plată;

3.3 Prin grija secretarului Comisiei, decizia se emite, de regulă, în 4 exemplare originale care sunt semnate de președintele  și membrii Comisiei.

3.4 Decizia se comunică de secretarul Comisiei astfel:

            a) 1 exemplar debitorului

            b) 1 exemplar instituției publice solicitante

            c) 1 exemplar organului fiscal local

            d) 1 exemplar se arhivează de Comisie

3.5 Debitorul are dreptul să conteste decizia Comisiei. Soluționarea contestațiilor este de competența Comisiei de soluționare a contestațiilor, numită prin dispoziția Primarului

3.6  Stingerea creanțelor fiscale prin dare în plata și trecerea în proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei a unor bunuri imobile  proprietatea debitorului se aprobă prin hotărârea a autorităților deliberative.

(4)  Atribuțiile secretarului Comisiei

4.1 Organizează evidențele cererilor de dare în plată, a proceselor-verbale încheiate cu ocazia fiecărei sedințe de lucru a Comisiei, a deciziilor de aprobare/respingere/revocare a cererilor debitorilor, a deciziilor de îndreptare a erorilor materiale emise de Comisie, a adreselor prin care se comunică deciziile Comisiei, precum și a altor acte emise de Comisie și asigurarea arhivării acestora.

4.2 Verificarea, la primirea cererii, dacă aceasta, precum și documentația ce o însoțește cuprind datele și/sau documentele prevazute la art. 2 din prezenta procedură.

4.3 Întocmirea pentru fiecare cerere ori contestație, a unei note de prezentare, pe baza cererii, a documentației comunicate și a punctului de vedere comunicat de către organul fiscal local.

4.4 Convocarea în scris a membrilor Comisiei cu cel puțin două zile anterior datei stabilite de către președintele Comisiei, după caz, pentru ședința de lucru.

4.5 Redactarea adreselor de solicitare de completare a documentației depuse de debitor, în baza prevederilor art.2 din procedură la hotărâre, sau de solicitare informații la propunerea Comisiei.

4.6 Comunicarea deciziilor Comisiei conform dispozițiilor art.3 alin. (3.3).

 

 

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                                            Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                                          Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                               TURCU VASILE       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.______ din_______

 

 

Nr. ....../data ......

 

REFERAT

Prin cererea depusă de

…………………………………………………………………………

reprezentată legal prin .............................., cu sediul în localitatea ..............., str. ........................

nr. ..., județul ............., cod de înregistrare fiscală .................., înregistrată la oficiul registrului

comerțului sub nr. ......, se solicită stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea

publică a Municipiului Vatra Dornei a unor bunuri imobile proprietate a debitorului.

Structura capitalului social/a asociaților/a acționariatului debitorului este următoarea:

.............................................................

Volumul si natura creanțelor fiscale:

Obligațiile fiscale actualizate la data de ................. ale …………………………………………...

sunt în sumă totală de ............... lei (debite principale .............. lei + accesorii ............... lei +

cheltuieli de executare ................ lei), din care:

1. impozit cladiri, total ............... lei, din care debite principale ............... lei, accesorii

............... lei;

2. impozit teren, total ............... lei, din care debite principale ............... lei, accesorii ...............

lei;

3. mijloace de transport, total ................ lei, din care debite principale ............... lei, accesorii

............... lei;

4. cheltuieli de executare ............... lei.

Pentru realizarea creanțelor fiscale menționate mai sus, Serviciul impozite sit axe locale prin Biroul de executare silită. a început executarea silită în temeiul titlurilor executorii nr. ....... din data de ................, prin comunicarea somațiilor nr. ....... din data de ................, si a aplicat  sechestrul asupra bunurilor imobile nr. ................. din data de ..............., anexate în copie certificată.

Bunurile imobile pentru care

…………………………………………………………………………...

solicită trecerea în proprietatea publică a statului prin dare în plată sunt următoarele:

1. denumirea ..................., situat în localitatea ................., str. ................... nr. ..., județul

..................., scurtă descriere a imobilului ........................, valoarea de inventar .................,

valoarea de evaluare .........................;

2. denumirea ...................., situat în localitatea ................, str. ................... nr. ...., județul

.................., scurtă descriere a imobilului ........................, valoarea de inventar .................,

valoarea de evaluare .........................;

3. denumirea ...................., situat în localitatea ................, str. ................... nr. ...., județul

.................., scurtă descriere a imobilului ........................, valoarea de inventar .................,

valoarea de evaluare .........................;

4. denumirea ...................., situat în localitatea ................, str. ................... nr. ...., județul

.................., scurtă descriere a imobilului ........................, valoarea de inventar .................,

valoarea de evaluare ........................ .

În susținerea dreptului de proprietate

……………………………………………………………..

asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii debitorului, acesta a anexat următoarele acte:

................................................... .

Valoarea de inventar evidențiată în contabilitate a bunurilor imobile care fac obiectul cererii de dare în plată, menționată de debitor în cerere, este de ............................ si este cea din fisa

mijlocului fix si din balanța analitică a mijloacelor fixe si este reevaluată în conformitate cu

ultimele reglementări legale în vigoare.

Valoarea de evaluare a bunurilor imobile, stabilită prin raportul de evaluare anexat, întocmit de....................., este în sumă de ....................., fără TVA.

Operațiunea de transfer al proprietății bunului imobil prin dare în plată este operațiune

taxabilă/scutită din punct de vedere al TVA, conform art. 292, alin.(2) lit. f) din Legea nr.

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare coroborat cu punctul 55

din H.G. nr. 1/2016 privind Normele de aplicare a Codului fiscal.

Eficiența modalității de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată față de alte modalități

de realizare a creanțelor fiscale, inclusiv valorificarea în cadrul procedurii de executare silită.

Bunurile imobile care fac obiectul debitorului ........................... sunt solicitate a fi preluate în administrare de către

.................................................................

...

(denumirea directiei solicitante)

cu avizul ordonatorului principal de credite al acesteia, prin Adresa nr. ......... din data de

................, însoțită de Referatul nr. ............ din data de ................, întocmit de directia solicitantă,

anexate, în vederea utilizării lor ca spații destinate ........................................................................ .

Eficiența preluării bunului imobil este determinată prin compararea creanțelor fiscale stinse, la care se adaugă si cheltuielile de transformare si amenajare, cu cheltuielile necesare unei noi construcții sau achiziții ori cu cele aferente plății de chirii.

Alte precizări ...........................................................

Propunerile privind aplicarea procedurii de dare în plată

Directia  Economica si Serviciul  venituri din cadrul UAT Vatra Dornei propune stingerea creanțelor bugetului local prin dare în plată, în limita sumei de ................... lei, stabilită potrivit Raportului de evaluare, de comun acord cu debitorul ........................... (Acordul nr. ...... din data de .................).