R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂREA

Privind aprobarea actualizarii proiectului “Crearea unui spatiu de agreement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei ”si a cheltuielilor legate de proiect, finantat prin POR 2014-2020,P.I.7.1

 

           Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta  de indata  in data de 20 iunie  2019

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.16298/19.06.2019  prezentată de primarul municipiului, raportul nr. 16299/19.06.2019 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

                Art 1. Se aprobă actualizarea proiectului < Crearea unui spatiu de agreement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei > finantat prin Programul  Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

Art 2.  Se aprobă valoarea totală a proiectului < Crearea unui spatiu de agreement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei >, în cuantum de <3.895.379,99 lei (inclusiv TVA) >.

Art 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a <919.791,57 lei (inclusiv TVA)>, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de <59.511,77 lei (inclusiv TVA) >, reprezentând cofinanțarea proiectului < Crearea unui spatiu de agreement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei >.

Art 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului < Crearea unui spatiu de agreement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei >, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.                            

Art.6 Se împuternicește primarul Municipiului  <Ilie Bonches>  să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele <Municipiului Vatra Dornei>.

Art.8 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                 Contrasemneaza,   

           GROHINSCHI DORIN                                  Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                          TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

20.06.2019

Nr.165