R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantarii de la bugetul local, a obiectivului de investiții „Lucrări Neeligibile Complementare Proiectului Reabilitare Și Modernizare Infrastructură  Rutieră  În Stațiunea Balneo-Climaterică Vatra Dornei - reabilitarea și modernizarea trotuarelor aferente Străzii Vasile Lițu,  Reabilitare Pod Foresta,  Reabilitare Parcare strada Dornelor, reabilitare și modernizare racorduri între  străzile  incluse în proiect și strazile adiacente pentru străzile Bistriței, Bârnărel, Eroilor”

 

           Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta  de indata  in data de 20 iunie  2019

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.16423/19.06.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.16424/19.06.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

  - Conform dispoziţiilor art. art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.5 alin.(3) si alin.(4), art.7 alin.(2), (4), (5) si (6), art.12 alin.(1) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; art.3 din HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂSTE:

 

        Art. 1. Se aproba finantarea de la bugetul local, a obiectivului de investiții „Lucrări Neeligibile Complementare Proiectului Reabilitare Și Modernizare Infrastructură  Rutieră  În Stațiunea Balneo-Climaterică Vatra Dornei - reabilitarea și modernizarea trotuarelor aferente Străzii Vasile Lițu,  Reabilitare Pod Foresta,  Reabilitare Parcare strada Dornelor, reabilitare și modernizare racorduri între  străzile  incluse în proiect și strazile adiacente pentru străzile Bistriței, Bârnărel, Eroilor”, cu suma de 533.628,51 de lei inclusiv TVA.

       Art.2 Se aprobă indicatorii  tehnico economici ai obiectivului de  investițiiLucrări Neeligibile Complementare Proiectului Reabilitare Și Modernizare Infrastructură  Rutieră  În Stațiunea Balneo-Climaterică Vatra Dornei - reabilitarea și modernizarea trotuarelor aferente Străzii Vasile Lițu,  Reabilitare Pod Foresta,  Reabilitare Parcare strada Dornelor, reabilitare și modernizare racorduri între  străzile  incluse în proiect și strazile adiacente pentru străzile Bistriței, Bârnărel, Eroilor” conform Anexei la prezenta hotarare.

       Art.3. Primarul, prin Serviciul DLMP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                             Contrasemneaza,   

           GROHINSCHI DORIN                                         Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                          TURCU VASILE       

 

 

 

Vatra Dornei

20.06.2019

Nr.167