R O M Ā N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRĀRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului VATRA DORNEI pentru urmatoarele 3 luni

 

                          Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta  ordinara  din data de 27 iunie  2019

 

          Avānd īn vedere expunerea de motive nr.16557/21.06.2019 a primarul Municipiului Vatra Dornei, referatul nr.16558/21.06.2019 al Secretarului Municipiului, raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

          Īn conformitate cu prevederile art.35, art.41 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art.9 alin.(1) şi art.10 alin. (1), alin.(2) din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,

          Īn temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin.(9), art. 45  alin.1şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ā R E :

 

Art.1 Se alege preşedintele de şedinţă, domnul consilier local Mateiciuc Ilie, care va  conduce lucrările şedinţelor  Consiliului Local  pe o perioadă de 3 luni, īncepānd cu luna iunie 2019.

           Art.2. Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                             Contrasemneaza,   

           MATEICIUC ILIE                                                   Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                          TURCU VASILE       

 

 

 

Vatra Dornei

27.06.2019

Nr.169