ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE

privind acordul  Consiliului local privind transmiterea temporara a unor suprafete de teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei,pe perioada executarii lucrarilor catre TRANSGAZ SA MEDIAS, pentru realizarea obiectivului de investitii”Conducta de transport gaze naturale Campulung Moldovenesc –Vatra Dornei”

 

    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta ordinara in data de 27 iunie 2019

        

            Având în vedere:

Expunerea de motive nr.16586/21.06.2019 prezentată de primarul municipiului, Raportul nr.16587/21.06.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

              Tinand seama de faptul ca terenurile forestiere propuse a fi ocupate temporar nu fac obiectul vreunui litigiu pentru reconstituirea dreptului de proprietate aflat pe rolul instantelor judecatoresti, conform legilor de retrocedare în vigoare ;

              În conformitate cu prevederile art.112, 113 si 130 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor ;

               În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c”şi alin.(5) lit.(a), ale art 45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1.Se dă acordul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei,  pentru ocupare  temporară, pe perioada executarii lucrarilor, a terenului în suprafată de 248 mp  situat în Vatra Dornei, Str.Miristei, identic cu parte din parcela cu numar cadastral 38223 din CF 38223,  proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei, si a suprafetei de 90 mp drum de exploatare, identic cu parte din parcela cu nr.cadastral 38224, proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.1 a prezentei, în vederea realizării obiectivului de investitie “Conducta de transport gaze naturale  Campulung Moldovenesc- Vatra Dornei” de către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS.

Art.2.  Odată cu încheierea lucrărilor de bază specifice proiectului “Conductă  transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei”, S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS va lua măsuri pentru realizarea de lucrări de curătare, nivelare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

       Art.3 Primarul municipiului,  prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                             Contrasemneaza,   

           MATEICIUC ILIE                                                   Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

27.06.2019

Nr.179